Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Regulamin rekrutacji do Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie

Regulamin rekrutacji uczniów do
Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego
przy Ambasadzie RP w Rzymie

§1
Zasady rekrutacji uczniów do szkół polskich
1. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),.
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652 z późn. zm.),
3) Statut Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie,
4) Zarządzenie dyrektora  Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.

2. Kryteria rekrutacji:
1) do Szkoły Polskiej w Rzymie , zwanej dalej Szkołą w Rzymie mogą być przyjmowane:
a) dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
b) dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi – jeżeli Szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,
2) warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest dostarczenie dyrektorowi pisemnego oświadczenia rodziców o uczęszczaniu ucznia :
a) do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub,
b) do innej szkoły, zapewniającej pełny program nauki, działającej na terenie Włoch, uznawanej przez włoski system oświaty ( np. amerykańskiej, brytyjskiej, francuskiej, żydowskiej , niemieckiej itp.)
3) Oświadczenie należy złożyć najpóźniej do końca września
4) Rekrutację do klas pierwszych Szkoły Podstawowej i klasy pierwszej Licem prowadzi się do konkretnych klas.
5) Rekrutację do klas starszych dla uczniów spoza szkoły prowadzi się do Szkoły w Rzymie, przyjmując uczniów do klas, w których są wolne miejsca.

§2
Etapy rekrutacji uczniów

1. Składanie dokumentacji o przyjęcie do Szkoły w Rzymie:
1) dokumentację rekrutacyjną stanowią kwestionariusze zgłoszeniowe będące jednocześnie wnioskiem o przyjęcie do szkoły:

a) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia dooddziału dziecięcego w Rzymie – wypełniony kwestionariusz na stronie internetowej szkoły                                   ( www.rzym.orpeg.pl)

b) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Szkoły w Rzymie – wypełniony kwestionariusz na stronie        internetowej szkoły ( www.rzym.orpeg.pl)

c) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do klasy pierwszej Liceum Szkoły w Rzymie

d) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do klas starszych Szkoły Podstawowej – klasy 2-8 SP i klasy II -III Liceum – wypełniona ankieta na stronie              internetowej szkoły ( www.rzym.orpeg.pl) – tylko dla nowych uczniów, nie uczęszczających dotychczas do Szkoły Polskiej w Rzymie

e) zestawienia w formie tabeli prowadzone przez wychowawców na podstawie informacji rodziców na temat woli kontynuacji nauki w szkole przez obecnych uczniów SP- do 18  maja

f) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
g) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka– załącznik nr 3 i 4,
h) oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu, z uwzględnieniem § 1 ust. 3 ,oświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły polskiej. W przypadku zmiany szkoły (nie nazwy) zaświadczenie musi być aktualizowane,

i) powiadomienie w nagłych sytuacjach- załącznik nr 5.

2) Dyrektor  Szkoły Polskiej ogłasza nabór uczniów do oddziałałów dziecięcych,  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i  Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Polskiej  w Rzymie na kolejny rok szkolny na stronie internetowej szkoły i dodatkowo na profilu szkoły na facebooku
3) rekrutacja uczniów do Szkoły w Rzymie rozpoczyna się 18 kwietnia a kończy się 20 czerwca danego roku.
4) rodzice/opiekunowie obecnych uczniów szkoły potwierdzają wolę kontynuowania nauki do 18  maja, po tym terminie tracą pierwszeństwo w przyjmowaniu do danej klasy i szkoły,
5) uczniowie spoza SP w Rzymie, ubiegający się o przyjęcie do istniejących oddziałow dziecięcych ( a.b, d ),   klas starszych szkoły podstawowej i liceum będą przyjmowani do szkoły w miarę wolnych miejsc
6) rekrutacja uzupełniająca do SP w Rzymie zaczyna się w  drugiej połowie czerwca i kończy 30 września nowego roku szkolnego,
7) w procesie rekrutacji przyjmowany jest kwestionariusz zgłoszeniowy, a pełną dokumentację rekrutacyjną ucznia rodzic dostarcza do szkoły na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym.

2. Składanie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja:
1) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia, o którym mowa w §2 ust. 1, pkt. 1 a, b , c, d wypełnia się na stronie www.rzym.orpeg.pl w zakładce REKRUTACJA
a) kwestionariusz zgłoszeniowy w wyjątkowych przypadkach ( takich jak np. brak dostępu do Internetu, brak możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych itp.) można wypełnić również w Sekretariacie Szkoły.
2) wypełnienie kwestionariusza nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły.
3) aby dokonać pełnego zapisu należy złożyć podpisane dokumenty, o których mowa §2 , ust. 1 , pkt 1 , f, g, h, i  w następujących terminach:

a)na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym lub
b) w sekretariacie szkoły w środę , czwartek i piątek w godz. 16.30- 19.30 oraz w sobotę w godz. 10.30- 14.30 do końca trwania zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
c) podczas wyznaczonych rozmów klasyfikacyjnych, sprawdzających poziom znajomości języka polskiego dla uczniów nowo przyjmowanych do klas starszych
4) pełna dokumentacja musi zostać dostarczona do sekretariatu do końca września.

5) Dyrektor  Szkoły Polskiej powołuje komisję rekrutacyjną, wspomagającą dyrektora  w prowadzeniu naboru uczniów do Szkoły w Rzymie. Pracami komisji kieruje dyrektor  Szkoły. Komisja składa się z pracowników administracyjnych i nauczycieli zatrudnionych w Szkole w Rzymie.
6) do zadań Komisji należy: obsługa emaila rekrutacja.rzym@orpeg.pl , tj wpisywanie kandydatów na listy, odpowiadanie na maile, drukowanie i segregowanie kwestionariuszy zgłoszeń, przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej i kwitowanie potwierdzenia jej przyjęcia, sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, korespondencja z rodzicami, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych dla uczniów aplikujących do klas starszych, weryfikowanie znajomości języka polskiego zewnętrznych kandydatów do Liceum oraz przygotowanie protokołu z przeprowadzonej rekrutacji po jej zakończeniu,
7)   na pierwszym spotkaniu organizacyjnym w nowym roku szkolnym.rodzic/ opiekun jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujące dokumenty: dowód lub paszport dziecka, dowód lub paszport rodzica dziecka/opiekuna prawnego, –

8) aktualni uczniowie szkoły mają pierwszeństwo w przyjmowaniu do klas kolejnych,

9) rodzice/ opiekunowie aktualnych uczniów szkoły są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia u wychowawców zamiaru kontynuowania nauki w klasie wyższej do 18 maja,

10) Rodzice/ opiekunowie potwierdzający zamiar kontynuowania nauki mają prawo zmiany klasy i dzień nauki  o ile w danej klasie są wolne miejsca,

 

§ 3. Przyjmowanie uczniów do Szkoły Polskiej w Rzymie

I Oddziały Dziecięce

1) o przyjęciu do oddziału dziecięcego w roku szkolnym 2024/2025  decyduje :

a) wiek dziecka,   w roku szkolnym 2024-25 do oddziałów  dziecięcych a, b i c przyjmujemy dzieci w wieku 3-5 lat

b) do oddziału D przyjmujemy dzieci 6 letnie ( rocznik 2018)

c) wolne miejsca – do  istniejących już oddziałów  a, b, d ( w soboty) i nowego oddziału  c (  w czwartek ) mogą zapisywac się nowi uczniowie ale  w ramach wolnych miejsc

d) kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 2. którą określa system poczty elektronicznej wskazujący datę, godzinę

e) uczęszczanie do szkoły rodzeństwa w tym samym dniu,

f) podpisanie i złożenie  kompletu dokumentów o których mowa §2 , ust. 1 , pkt 1 , f, g, h, i w terminie, tj. na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym ( najpóźniej do 30 września)2. Dzieciom 3-4-5 letnim rekomendujemy oddziały 0a i 0 b  (  w sobotę) i Oc w czwartek

3. Dzieciom  6 letnim ( rocznik 2018)  rekomendujemy  oddział dziecięcy    Od ( w sobotę)

II Klasa pierwsza Szkoły Podstawowej

1) o przyjęciu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej do szkoły decyduje :
a)kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 2. którą określa system poczty elektronicznej wskazujący datę, godzinę a tym samym kolejność zgłoszeń.
b) podpisanie i złożenie  kompletu dokumentów o których mowa §2 , ust. 1 , pkt 1 , f, g, h, i w terminie, tj. na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym ( najpóźniej do 30 września)
c) w roku szkolnym 2024-25 pierwszeństwo  w przyjęciu do klasy pierwszej Szkoły Podtsawowej mają uczniowie urodzeni w roku 2017( kończący 7 lat).     Uczniowie , którzy maja 6 lat mogą zostać przyjęci do oddziału dziecięcego  Od  (sobota)
d) uczęszczanie do szkoły rodzeństwa w tym samym dniu,

III. Przyjęcie do klas starszych ( SP i Liceum)

1) o przyjęciu do klas starszych szkoły podstawowej decyduje:
a) wolne miejsca w danej klasie
b) przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej i zobowiązanie się rodzica i ucznia do wyrównania ewentualnych różnic,
c ) podpisanie wszystkich dokumentów , o których mowa §2 , ust. 1 , pkt 1 , f, g, h, i najpóźniej  na pierwszym w nowym roku spotkaniu

IV Przyjęcie do klasy I Liceum absolwentów Szkoły Polskiej w Rzymie

12 ) o przyjęciu do klasy pierwszej Liceum absolwentów 8 klas Szkoły w Rzymie decyduje:
a) wypełnienie formularza zapisu do 18 maja
b) złożenie pełnej dokumentacji rekrutacyjnej, o której  mowa §2 , ust. 1 , pkt 1 , f, g, h, i powinny zostać podpisane na pierwszym w nowym roku szkolnym spotkaniu
c) ukończenie Szkoły Podstawowej

V. Przyjęcie nowych uczniów  spoza Szkoły do klasy I LO

13) o przyjęciu do klasy Liceum uczniów spoza Szkoły Polskiej w Rzymie decyduje:
a) wolne miejsca w klasach
b) wypełnienie kwestionariusza zapisu do Liceum na stronie www.rzym.orpeg.pl
c) złożenie pełnej dokumentacji o której mowa §2 , ust. 1 , pkt 1 , f, g, h, i  na pierwszym na pierwszym w nowym roku spotkaniu,
d) znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie nauki w Liceum
(zweryfikowana w czasie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonego przez członków komisji rekrutacyjnej lub potwierdzona świadectwem Szkoły Polskiej),
e) z  rozmowy kwalifikacyjnej  są zwolnieni absolwenci, którzy otrzymali świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej w szkołach funkcjonujących w polskim systemie oświaty,

14) Kandydaci do Liceum, nie uczęszczający dotychczas do szkół polskich będą kwalifikowani do Liceum na podstawie roku urodzenia i stopnia znajomości języka polskiego.

§4  Opublikowanie wyników rekrutacji uczniów do Szkoły w Rzymie.
1) po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonego w harmonogramie działań rekrutacyjnych, sporządzana jest lista wszystkich kandydatów z podziałem na klasy,
2) po zakończeniu rekrutacji, Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych uczniów z podziałem na klasy,
3) do dnia 30 czerwca dyrektor  Szkoły jest zobowiązany podać do wiadomości rodziców wyniki rekrutacji,
4) wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie www.rzym.orpeg.pl,
5) w przypadku nieprzyjęcia ucznia do szkoły rodzice powiadamiani są indywidualnie za pośrednictwem adresu mailowego podanego w procesie rekrutacji,
6) w przypadku rezygnacji ucznia z nauki w Szkole w Rzymie , na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u dyrektora Szkoły w Rzymie),
7) w przypadku, w którym podczas pierwszej rekrutacji wykorzystano liczbę wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.
8) W przypadku wolnych miejsc, w Szkole w Rzymie prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, do której stosuje się odpowiednio przepisy § 1 i 2 regulaminu.

 

§5   Harmonogram rekrutacji
1) Do 18 kwietnia 2024 r. – wydanie przez dyrektora Szkoły Polskiej zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji;
2) Do 20 kwietnia 2024 r. – umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie www SP i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.
3) Do 18 maja potwierdzanie woli kontynuacji nauki przez aktualnych uczniów szkoły
4) Do 18 maja składanie kwestionariuszy online do I klasy Liceum – dla aktualnych uczniów ósmych klas Szkoły Podstawowej
5) Do 8 czerwca – przesyłanie kwestionariusza zapisu dziecka po raz pierwszy do oddziału dziecięcego  i  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej,
6) Do 8 czerwca przesyłanie kwestionariusza zapisu do klas starszych Szkoły Polskiej w Rzymie przez nowych uczniów, dotychczas nieuczęszczających do Szkoły Polskiej w Rzymie
7) Do 8 czerwca składanie dokumentów do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Polskiej  przez nowych uczniów, dotychczas nieuczęszczających do Szkoły Polskiej w Rzymie
8) rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla nowych uczniów odbędą się online w terminie wyznaczonym indywidualnie
9) Do 30 czerwca – ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie www.rzym.orpeg.pl
10) O nieprzyjęciu ucznia do szkoły rodzice będą zawiadamiani indywidualnie poprzez pocztę elektroniczną podaną w procesie rekrutacji.
11) Niestawienie się dziecka do szkoły w pierwszych dwóch tygodniach nauki, bez wcześniejszego uprzedzenia przez rodziców będzie traktowane jak rezygnacja ze Szkoły.
12) Do 21.09.2024 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej dla uczniów, którzy wysłali dokumenty w okresie od 1 5 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.
13) Do 30 września 2024 r. – dostarczenie zaświadczeń,  których mowa §2 , ust. 1 , pkt 1 , f, g, h, i
14) 30 września 2024 r. – zamknięcie rekrutacji.