Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Regulamin rekrutacji do SP w Rzymie

Regulamin rekrutacji uczniów do
Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego
przy Ambasadzie RP w Rzymie

§1
Zasady rekrutacji uczniów do szkół polskich
1. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),.
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652 z późn. zm.),
3) Statut Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie,
4) Zarządzenie kierownika Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.
2. Kryteria rekrutacji:
1) do Szkoły Polskiej w Rzymie , zwanej dalej Szkołą w Rzymie mogą być przyjmowane:
a) dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
b) dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi – jeżeli Szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,
2) warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest dostarczenie kierownikowi pisemnego oświadczenia rodziców o uczęszczaniu ucznia :
a) do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub,
b) do innej szkoły, zapewniającej pełny program nauki, działającej na terenie Włoch, uznawanej przez włoski system oświaty ( np. amerykańskiej, brytyjskiej, francuskiej, żydowskiej , niemieckiej itp.)
3) Oświadczenie należy złożyć najpóźniej do końca września
4) Rekrutację do klas pierwszych Szkoły Podstawowej i klasy pierwszej Licem prowadzi się do konkretnych klas.
5) Rekrutację do klas starszych dla uczniów spoza szkoły prowadzi się do Szkoły w Rzymie, przyjmując uczniów do klas, w których są wolne miejsca.

§2
Etapy rekrutacji uczniów

1. Składanie dokumentacji o przyjęcie do Szkoły w Rzymie:
1) dokumentację rekrutacyjną stanowią kwestionariusze zgłoszeniowe będące jednocześnie wnioskiem o przyjęcie do szkoły:
a) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Szkoły w Rzymie – wypełniona ankieta na stronie internetowej szkoły ( www.rzym.orpeg.pl)
b) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do klasy pierwszej Liceum Szkoły w Rzymie-
c) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do klas starszych Szkoły Podstawowej – klasy 2-8 SP i klasy II -III Liceum – wypełniona ankieta na stronie internetowej szkoły ( www.rzym.orpeg.pl) – tylko dla nowych uczniów, nie uczęszczających dotychczas do Szkoły Polskiej w Rzymie
d) zestawienia w formie tabeli prowadzone przez wychowawców na podstawie informacji rodziców na temat woli kontynuacji nauki w szkole przez obecnych uczniów SP- do 22 maja
e) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
f) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka– załącznik nr 3 i 4,
g) oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu, z uwzględnieniem § 1 ust. 3 ,oświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły polskiej. W przypadku zmiany szkoły (nie nazwy) zaświadczenie musi być aktualizowane,

h) powiadomienie w nagłych sytuacjach- załącznik nr 5.

2) Kierownik Szkoły Polskiej ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego w SP w Rzymie na kolejny rok szkolny na stronie internetowej szkoły i dodatkowo na profilu szkoły na facebooku
3) rekrutacja uczniów do Szkoły w Rzymie rozpoczyna się 20 kwietnia a kończy się 30 czerwca danego roku.
4) rodzice/opiekunowie obecnych uczniów szkoły potwierdzają wolę kontynuowania nauki do 21 maja, po tym terminie tracą pierwszeństwo w przyjmowaniu do danej klasy i szkoły,
5) uczniowie spoza SP w Rzymie, ubiegający się o przyjęcie do klas starszych szkoły podstawowej i liceum będą przyjmowani do szkoły w miarę wolnych miejsc
6) rekrutacja uzupełniająca do SP w Rzymie zaczyna się w połowie czerwca i kończy 30 września nowego roku szkolnego,
7) w procesie rekrutacji przyjmowany jest kwestionariusz zgłoszeniowy a  w okresie pandemii COVID 19 pełną dokumentację rekrutacyjną ucznia rodzic dostarcza do szkoły na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym.
2. Składanie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja:
1) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia, o którym mowa w §2 ust. 1, pkt. 1 a, b i c wypełnia się na stronie www.rzym.orpeg.pl w zakładce REKRUTACJA
a) kwestionariusz zgłoszeniowy w wyjątkowych przypadkach ( takich jak np. brak dostępu do Internetu, brak możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych itp.) można wypełnić również w Sekretariacie Szkoły.
2) wypełnienie kwestionariusza nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły.
3) aby dokonać pełnego zapisu należy złożyć podpisane dokumenty, o których mowa §2 , ust. 1 , pkt 1 d, f, g, h w następujących terminach:
W okresie pandemii COVID 19 przyjmowane są jedynie elektroniczne zgłoszenia kandydatów a pełna dokumentacja będzie składana na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym.
W okresie pandemii COVID 19 zawiesza się obowiązywanie punktów 3, 3 a), b), c)
a) podczas zebrania kierownika z rodzicami dla nowych uczniów
b) w sekretariacie szkoły w środę , czwartek i piątek w godz. 16.30- 19.30 oraz w sobotę w godz. 10.30- 14.30 do końca trwania zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
c) podczas wyznaczonych rozmów klasyfikacyjnych, sprawdzających poziom znajomości języka polskiego dla uczniów nowo przyjmowanych do klas starszych
d) pełna dokumentacja musi zostać dostarczona do sekretariatu do końca września.
4) kierownik kierownik Szkoły Polskiej powołuje komisję rekrutacyjną, wspomagającą kierownika w prowadzeniu naboru uczniów do Szkoły w Rzymie. Pracami komisji kieruje kierownik Szkoły. Komisja składa się z pracowników administracyjnych i nauczycieli zatrudnionych w Szkole w Rzymie.
5) do zadań Komisji należy: obsługa emaila rekrutacjaszkolapolska@gmail.com,, tj wpisywanie kandydatów na listy, odpowiadanie na maile, drukowanie i segregowanie kwestionariuszy zgłoszeń, przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej i kwitowanie potwierdzenia jej przyjęcia, sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, korespondencja z rodzicami, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych dla uczniów aplikujących do klas starszych, weryfikowanie znajomości języka polskiego zewnętrznych kandydatów do Liceum oraz przygotowanie protokołu z przeprowadzonej rekrutacji po jej zakończeniu,
6) podczas składania dokumentów rekrutacyjnych ucznia, rodzic/ opiekun jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujące dokumenty: dowód lub paszport dziecka, dowód lub paszport rodzica dziecka/opiekuna prawnego, –
6′) w okresie pandemii wirusa COVID 19 – rodzic/opiekun jest zobowiązany okazać powyższe dokumenty na pierwszym spotkaniu organizacyjnym w nowym roku szkolnym.
7) aktualni uczniowie szkoły mają pierwszeństwo w przyjmowaniu do klas kolejnych,
8) rodzice/ opiekunowie aktualnych uczniów szkoły są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia u wychowawców zamiaru kontynuowania nauki w klasie wyższej do 22 maja,
9) rodzice/ opiekunowie potwierdzający zamiar kontynuowania nauki mają prawo zmiany klasy i dnia o ile w danej klasie są wolne miejsca,
10) o przyjęciu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej do szkoły decyduje :
a)kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 2. którą określa system poczty elektronicznej wskazujący datę, godzinę a tym samym kolejność zgłoszeń.
b) podpisanie kompletu dokumentów w terminie
b') w okresie pandemii wirusa COVID 19 dokumenty powinny zostać podpisane na pierwszym w nowym roku spotkaniu
c) w roku szklonym 2021-22 pierwszeństwo mają uczniowie urodzeni w roku 2014( kończą 7 lat). Uczniowie , którzy maja 6 lat mogą zostać przyjęci do szkoły w razie wolnych miejsc,
d) uczęszczanie do szkoły rodzeństwa w tym samym dniu,
11) o przyjęciu do klas starszych szkoły podstawowej decyduje:
a) wolne miejsca w danej klasie
b) przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej i zobowiązanie się rodzica i ucznia do wyrównania ewentualnych różnic,
c ) podpisanie wszystkich dokumentów w terminie
c' )w okresie pandemii wirusa COVID 19 dokumenty powinny zostać podpisane na pierwszym w nowym roku spotkaniu
12 ) o przyjęciu do klasy pierwszej Liceum absolwentów 8 klas Szkoły w Rzymie decyduje:
a) wypełnienie formularza zapisu i potwierdzenie zgłoszenia u wychowawcy
b) złożenie pełnej dokumentacji rekrutacyjnej w terminie
b' w okresie pandemii wirusa COVID 19 dokumenty powinny zostać podpisane na pierwszym w nowym roku spotkaniu
c) ukończenie Szkoły Podstawowej
13) o przyjęciu do klasy Liceum uczniów spoza Szkoły Polskiej w Rzymie decyduje:
a) wolne miejsca w klasach
b) wypełnienie kwestionariusza zapisu do Liceum na stronie www.rzym.orpeg.pl
c) złożenie pełnej dokumentacji w terminie
c') w okresie pandemii wirusa COVID 19 dokumenty powinny zostac podpisane na pierwszym w nowym roku spotkaniu,
d) znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie nauki
(zweryfikowana w czasie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonego przez członków komisji rekrutacyjnej),
e) z egzaminu sprawdzającego są zwolnieni absolwenci, którzy otrzymali świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej w szkołach funkcjonujących w polskim systemie oświaty,
15) absolwenci 8 klasy Szkoły Podstawowej i dawnego Gimnazjum przyjmowani są do 4-letniego Liceum.
16) Kandydaci do Liceum, nie uczęszczający dotychczas do szkół polskich będą kwalifikowani do Liceum na podstawie roku urodzenia i stopnia znajomości języka polskiego
3. Opublikowanie wyników rekrutacji uczniów do Szkoły w Rzymie.
1) po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonego w harmonogramie działań rekrutacyjnych, sporządzana jest lista wszystkich kandydatów z podziałem na klasy,
2) po zakończeniu rekrutacji, Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych uczniów z podziałem na klasy,
3) do dnia 30 czerwca kierownik Szkoły jest zobowiązany podać do wiadomości rodziców wyniki rekrutacji,
4) wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie www.rzym.orpeg.pl,
5) w przypadku nieprzyjęcia ucznia do szkoły rodzice powiadamiani są indywidualnie za pośrednictwem adresu mailowego podanego w procesie rekrutacji,
6) w przypadku rezygnacji ucznia z nauki w Szkole w Rzymie , na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u kierownika Szkoły w Rzymie),
7) w przypadku, w którym podczas pierwszej rekrutacji wykorzystano liczbę wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.
5. W przypadku wolnych miejsc, w Szkole w Rzymie prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, do której stosuje się odpowiednio przepisy § 1 i 2 regulaminu.

§3
Harmonogram rekrutacji
1) Do 20 kwietnia 2022 r. – wydanie przez kierownika Szkoły Polskiej zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji;
2) Do 20 kwietnia 2022 r. – umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie www SPK i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.
3) Do 21 maja potwierdzanie woli kontynuacji nauki przez aktualnych uczniów szkoły
4) Do 21 maja składanie kwestionariuszy online do I klasy Liceum – dla aktualnych uczniów ósmych klas Szkoły Podstawowej
5) Do 11 czerwca – przesyłanie kwestionariusza zapisu dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej,
6) Do 11 czerwca przesyłanie kwestionariusza zapisu do klas starszych Szkoły Polskiej w Rzymie przez nowych uczniów, dotychczas nieuczęszczających do Szkoły Polskiej w Rzymie
7) Do 11 czerwca składanie dokumentów do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w SPL przez nowych uczniów, dotychczas nieuczęszczających do Szkoły Polskiej w Rzymie
8) rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla nowych uczniów odbędą się onlinew terminie wyznaczonym indywidualnie
9) w okresie pandemii COVID 19 zebranie dla rodziców nowych uczniów z kierownikiem szkoły i z nauczycielami NIE ODBĘDZIE SIĘ
10) Do 30 czerwca – ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie www.rzym.orpeg.pl
11) O nieprzyjęciu ucznia do szkoły rodzice będą zawiadamiani indywidualnie poprzez pocztę elektroniczną podaną w procesie rekrutacji.
12) Niestawienie się dziecka do szkoły w pierwszych dwóch tygodniach nauki, bez wcześniejszego uprzedzenia przez rodziców będzie traktowane jak rezygnacja ze Szkoły.
13) Do 24.09.2022 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej dla uczniów, którzy wysłali dokumenty w okresie od 1 5 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.
14) Do 30 września 2022 r. – dostarczenie zaświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 punkt a,b,c,e, f,g
15) 30 września 2022 r. – zamknięcie rekrutacji.