Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Kwestionariusz zgłoszeniowy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i funkcjonowania Szkoły Polskiej w Rzymie znajdziecie Państwo w Regulaminie Rekrutacji i Informacji dla rodziców w zakładce REKRUTACJA

Przypominamy, ze w roku szkolnym 2023/2024 otwieramy 2 klasy pierwsze Szkoły Podstawowej

klasę I a w piątek ( system tygodniowy)

klasię I c w sobotę ( system miesięczny –  średnio 2 spotkania w miesiącu)

Przed przystąpieniem do wypełniania kwestionariusza przygotuj dokumenty dziecka i nazwę oraz adres Szkoły Włoskiej, do której dziecko uczęszcza/będzie uczęszczać.

Podczas wypełniania formularza będzie wymagane podanie numeru  PESEL dziecka lub numeru i serii włoskiego dokumentu jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL oraz Codice Fiscale dziecka.

Wszystkie punkty zaznaczone czerwoną gwiazdką *, czyli zdecydowana większośc, muszą byc wypełnione, jesli zostaną puste, formularz nie zostanie przesłany.

W celu zapisania dziecka do  klasy pierwszej Szkoły Polskiej w Rzymie nalezy wypełnić poniższy formularz a następnie kliknąć w przycisk  WYŚLIJ znajdujący się pod formularzem. Zgłoszenie zostanie automatycznie wysłane na szkolny adres pocztowy. Przycisniecie przycisku WYŚLIJ  po raz kolejny spowoduje, ze zgloszenie zostanie wyslane po raz kolejny. Pracownicy sekretariatu będą sukcesywnie przesyłać na Państwa adresy mailowe, podane w formularzu, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Prosimy o prawidlowe podawanie adresu zamieszkania ( via, città, region-proszę pamietac o wpisaniu nazwy miasta i regionu) oraz nazwy szkoly wloskiej z podaniem miasta, w ktorym miesci sie szkola.

Szczególną uwagę proszę zwrócic na podawany przez Panstwa adres mailowy, jego błędny zapis uniemozliwi nam dalszą komunikację.

O wypełnienie i dostarczenie pełnej dokumentacji, o której mowa w Regulaminie Rekrutacji i Informacji dla Rodziców poprosimy Państwa juz w nowym roku szkolnym.

Prosimy o nieprzesyłanie zdjęc i kopii dokumentów dzieci.

  1. Imię dziecka *

  2. Nazwisko dziecka *

  3. Data urodzenia *

  4. Miejsce urodzenia *

  5. PESEL*

  numer Codice Fiscale *

  6. Narodowość dziecka – można wybrać więcej niż jedną *

  7. Adres zamieszkania w Polsce

  Proszę podać adres zamieszkania dziecka, wraz z kodem i miastem

  8. Adres zamieszkania we Włoszech *

  9. Imie i nazwisko matki/opiekunki prawnej *

  Proszę podać adres zamieszkania rodziny, wraz z miastem i oznaczeniem comune, np. Roma RM

  10. Imie i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

  11. Telefon kontaktowy matki *

  12. Telefon kontaktowy ojca

  13. Adres email matki/opiekunki prawnej *

  Na ten adre s Sekretariat Szkoły wyśle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  14. Adres email ojca/opiekuna prawnego

  15. Szkoła włoska/bądź inna, do której uczęszcza uczeń obecnie lub będzie uczęszczał od września 2023 r. *

  Proszę podać dokładną nazwę szkoły w języku włoskim wraz z adresem

  16. Klasa do której uczęszcza uczeń obecnie/ lub jest do niej zapisany *

  Proszę wskazac klasę w szkole włoskiej/innej

  17. Oświadczam, że moje dziecko realizuje/ będzie realizowało obowiązek szkolny uczęszczając do wskazanej wyżej szkoły *

  18. Informacja dotycząca uczęszczania dziecka do przedszkola *

  19. Proszę zaznaczyć, jakiej formy pomocy w rozwijaniu języka polskiego oczekiwalibyście Państwo ze strony szkoły przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego *

  20. W jakim stopniu dziecko posługuje się językiem polskim? *

  21. Klasa, wybrana na przyszły rok szkolny 2023/2024 *

  22. Oświadczam, że znane mi są zasady funkcjonowania SP przy Ambasadzie RP w Rzymie *

  23. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w kwestionariuszu są prawdziwe *

  24. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka do celów rekrutacji do Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie *

  25. Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu email i numeru telefonu nauczycielowi/wychowawcy, aby otrzymywać informacje związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły *

  26. Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku dla realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. *

  27. Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wizerunku dla realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. *

  28. Przyjmuję do wiadomości, że , dokumenty dotyczące zachowania prywatności należy podpisać na początku roku szkolnego i zobowiązuję się do ich podpisania *

  29. Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu email sekretarzowi Rady Rodziców, aby otrzymywać informacje od RR *