Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Kwestionariusz zgłoszeniowy do oddziałów dziecięcych

  1. Imię dziecka *

  2. Nazwisko dziecka *

  3. Data urodzenia *

  4. Miejsce urodzenia *

  5. PESEL*

  numer Codice Fiscale *

  6. Narodowość dziecka – można wybrać więcej niż jedną *

  7. Adres zamieszkania w Polsce

  Proszę podać adres zamieszkania dziecka, wraz z kodem i miastem

  8. Adres zamieszkania we Włoszech *

  9. Imie i nazwisko matki/opiekunki prawnej *

  Proszę podać adres zamieszkania rodziny, wraz z miastem i oznaczeniem comune, np. Roma RM

  10. Imie i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

  11. Telefon kontaktowy matki *

  12. Telefon kontaktowy ojca

  13. Adres email matki/opiekunki prawnej *

  Na ten adre s Sekretariat Szkoły wyśle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  14. Adres email ojca/opiekuna prawnego

  15. Informacja dotycząca uczęszczania dziecka do przedszkola *

  16. W jakim stopniu dziecko posługuje się językiem polskim? *

  17. Oddział dziecięcy, wybrany na przyszły rok szkolny 2022/2023 *

  18. Oświadczam, że znane mi są zasady funkcjonowania SP przy Ambasadzie RP w Rzymie *

  19. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w kwestionariuszu są prawdziwe *

  20. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka do celów rekrutacji do Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie *

  21. Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu email i numeru telefonu nauczycielowi/wychowawcy, aby otrzymywać informacje związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły *

  22. Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku dla realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. *

  23. Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wizerunku dla realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. *

  24. Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu email/telefonu sekretarzowi Rady Rodziców, aby otrzymywać informacje od RR *