Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Kwestionariusz zgłoszeniowy do klasy I Liceum

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i funkcjonowania Szkoły Polskiej w Rzymie znajdziecie Państwo w Regulaminie Rekrutacji i Informacji dla rodziców w zakładce REKRUTACJA

Zachęcamy szczególnie rodziców nowych uczniów do zapoznania się z powyższymi informacjami. Wszystkich prosimy i zapoznanie się z poniższymi informacjami przed przystąpieniem do wypełniania formularza.

Przypominamy, że w roku szkolnym 2023/2024 otwieramy 2 klasy I Liceum

klasę 1 a LO w piątek ( w godz. popołudniowych)

klasę 1 do LO w sobotę ( w godz. rannych)

Absolwenci Szkoły Podstawowej Szkoły Polskiej w Rzymie z klas 8a, 8e i 8f mają pierwszeństwo w wyborze klasy do 20 maja 2023.

Kandydaci spoza Szkoły będą przyjmowani w ramach wolnych miejsc.

Przed przystąpieniem do wypełniania kwestionariusza przygotuj dokumenty dziecka i nazwę oraz adres Szkoły Włoskiej, do której dziecko uczęszcza/będzie uczęszczać.

Podczas wypełniania formularza będzie wymagane podanie numeru  PESEL dziecka lub numeru i serii włoskiego dokumentu jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL oraz Codice Fiscale dziecka.

Wszystkie punkty zaznaczone czerwoną gwiazdką *, czyli zdecydowana większość, muszą być wypełnione, jeśli zostaną puste, formularz nie zostanie przesłany.

W celu zapisania dziecka do  klasy pierwszej Liceum  Szkoły Polskiej w Rzymie należy wypełnić poniższy formularz a następnie kliknąć w przycisk  WYŚLIJ znajdujący się pod formularzem. Zgłoszenie zostanie automatycznie wysłane na szkolny adres pocztowy. Przyciśniecie przycisku WYŚLIJ  po raz kolejny spowoduje, ze zgłoszenie zostanie wysłane po raz kolejny. Pracownicy sekretariatu będą sukcesywnie przesyłać na Państwa adresy mailowe, podane w formularzu, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Prosimy o prawidłowe podawanie adresu zamieszkania ( via, città, region-proszę pamiętać o wpisaniu nazwy miasta i regionu) oraz nazwy szkoły włoskiej z podaniem miasta, w którym mieści się szkoła.

Szczególną uwagę proszę zwrócić na podawany przez Państwa adres mailowy, jego błędny zapis uniemożliwi nam dalszą komunikację.

O  wypełnienie i dostarczenie pełnej dokumentacji, o której mowa w Regulaminie Rekrutacji i Informacji dla Rodziców poprosimy Państwa juz w nowym roku szkolnym.

Prosimy o nieprzesyłanie zdjęć i kopii dokumentów dzieci.

  1. Imię ( imiona ) ucznia: *

  2. Nazwisko ucznia *

  3. Czy uczeń ukończył 8 klasę w Szkole Polskiej w Rzymie? *

  4. Czy uczeń ukończył 8 klasę w innej szkole polskiej? *

  Proszę wpisać nazwę szkoły lub wpisać “nie”, jeśli uczeń nie uczęszczał do żadnej szkoły.

  Absolwenci 8 klasy Szkoły Polskiej w Rzymie wpisują ”nie dotyczy”

  5. W jakim stopniu dziecko posługuje się językiem polskim? *

  6. Czy uczeń ma rodzeństwo w Szkole Polskiej w Rzymie?

  jeśli rodzeństwo uczy się w różne dni, można wybrać kilka odpowiedzi

  7. Klasa, wybrana na przyszły rok szkolny 2023/2024 *

  8. Data urodzenia *

  9. Miejsce urodzenia *

  10. PESEL oraz numer Codice Fiscale *

  11. Narodowość ucznia – można wybrać więcej niż jedną *

  12. Adres zamieszkania w Polsce *

  13. Adres zamieszkania we Włoszech *

  14. Imie i nazwisko matki/opiekunki prawnej *

  15. Imie i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

  16. Telefon kontaktowy matki/opiekunki prawnej *

  17. Telefon kontaktowy ojca/opiekuna prawnego

  18. Adres email matki/opiekunki prawnej *

  Na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia dziecka do Szkoły Polskiej w Rzymie

  19. Adres email ojca/opiekuna prawnego *

  20. Szkoła włoska/bądź inna, do której będzie uczęszczał uczeń od 1 września *

  Proszę wpisać nazwę i typ szkoły

  21. Oświadczam, że moje dziecko realizuje/będzie realizowało obowiązek szkolny uczęszczając do wskazanej wyżej szkoły włoskiej/lub innej *

  22. Oświadczam, że znane mi są zasady funkcjonowania Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie. *

  23. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w kwestionariuszu są prawdziwe *

  24. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka do celów rekrutacji do Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie *

  25. Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku dla realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. *

  26. Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu email i numeru telefonu nauczycielowi/wychowawcy, aby otrzymywać informacje związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły *

  27. Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wizerunku dla realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. *

  28. Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu email sekretarzowi Rady Rodziców, aby otrzymywać informacje od RR *

  29. Przyjmuję do wiadomości, że dokumenty dotyczące zachowania prywatności należy podpisać na początku roku szkolnego i zobowiązuję się do ich podpisania *