Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Kwestionariusz zgłoszeniowy dla klas starszych do Szkoły Polskiej w Rzymie

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i funkcjonowania Szkoły Polskiej w Rzymie znajdziecie Państwo w Regulaminie Rekrutacji i Informacji dla rodziców w zakładce REKRUTACJA

Przed przystąpieniem do wypełniania kwestionariusza przygotuj dokumenty dziecka i nazwę oraz adres Szkoły Włoskiej, do której dziecko uczęszcza/będzie uczęszczać.

Podczas wypełniania formularza będzie wymagane podanie numeru  PESEL dziecka lub numeru i serii włoskiego dokumentu jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL oraz Codice Fiscale dziecka.

Wszystkie punkty zaznaczone czerwoną gwiazdką *, czyli zdecydowana większośc, muszą byc wypełnione, jesli zostaną puste, formularz nie zostanie przesłany.

W celu zapisania dziecka do   Szkoły Polskiej w Rzymie nalezy wypełnić poniższy formularz a następnie kliknąć w przycisk  WYŚLIJ znajdujący się pod formularzem. Zgłoszenie zostanie automatycznie wysłane na szkolny adres pocztowy. Przycisniecie przycisku WYŚLIJ  po raz kolejny spowoduje, ze zgloszenie zostanie wyslane po raz kolejny. Pracownicy sekretariatu będą sukcesywnie przesyłać na Państwa adresy mailowe, podane w formularzu, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Prosimy o prawidlowe podawanie adresu zamieszkania ( via, città, region-proszę pamietac o wpisaniu nazwy miasta i regionu) oraz nazwy szkoly wloskiej z podaniem miasta, w którym mieści się szkoła.

Szczególną uwagę proszę zwrócic na podawany przez Panstwa adres mailowy, jego błędny zapis uniemozliwi nam dalszą komunikację.

O wypełnienie i dostarczenie pełnej dokumentacji, o której mowa w Regulaminie Rekrutacji i Informacji dla Rodziców poprosimy Państwa juz w nowym roku szkolnym.

Prosimy o nieprzesyłanie zdjęc i kopii dokumentów dzieci.

  1. Imiona *

  2. Nazwisko *

  3. Data i miejsce urodzenia *


  4. PESEL oraz numer Codice Fiscale *

  5. Narodowość ucznia – można wybrać więcej niż jedną *

  6. Adres zamieszkania w Polsce *

  7. Adres zamieszkania we Włoszech *

  8. Imie i nazwisko matki/opiekunki prawnej *

  9. Imie i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

  10. Telefon kontaktowy matki *

  11. Telefon kontaktowy ojca

  12. Adres email matki/opiekunki prawnej *

  Na ten adre s Sekretariat Szkoły wyśle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  13. Adres email ojca/opiekuna prawnego *

  14. Czy uczeń ma rodzeństwo w Szkole Polskiej w Rzymie?

  jeśli rodzeństwo uczy się w różne dni, można wybrać kilka odpowiedzi

  15. Szkoła Polska, do której uczęszczał/a w roku poprzednim

  16. Wybieram system kształcenia *

  17. Proszę o przyjęcie w roku 2024/2025 do klasy: *

  18. W miarę możliwości, proszę o przydzielenie do wybranej klasy w dniu:

  19. Szkoła włoska/bądź inna, do której uczeń będzie uczęszczal od września 2023 *

  Proszę podać dokładną nazwę szkoły w języku włoskim wraz z adresem

  20. Klasa do której uczęszcza uczeń obecnie/ lub jest do niej zapisany *

  Proszę wskazac klasę w szkole włoskiej/innej

  21. Oświadczam, że moje dziecko realizuje obowiązek szkolny uczęszczając do wskazanej wyżej szkoły *

  22. W jakim stopniu dziecko posługuje się językiem polskim? *

  23. Proszę zaznaczyć, jakiej formy pomocy w rozwijaniu języka polskiego oczekiwalibyście Państwo ze strony szkoły przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego *

  24. Oświadczam, że znane mi są zasady funkcjonowania SP przy Ambasadzie RP w Rzymie *

  25. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w kwestionariuszu są prawdziwe *

  26. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka do celów rekrutacji do Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie *

  27. Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku dla realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. *

  28. Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wizerunku dla realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. *

  29. Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu email i numeru telefonu nauczycielowi/wychowawcy, aby otrzymywać informacje związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły *

  30. Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu email sekretarzowi Rady Rodziców, aby otrzymywać informacje od RR *

  31. Skąd dowiedzieli się Państwo o działalności Szkoły Polskiej w Rzymie?