Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Informacje dla Rodziców zapisujących dzieci do Szkoły Polskiej w Rzymie

Rekrutacja do Szkoły Polskiej w Rzymie informacje dla rodziców  zapisujących dzieci po raz pierwszy do Szkoły Polskiej w Rzymie oraz dla rodziców, których dzieci zamierzają kontynuować naukę w Szkole Polskiej w Rzymie

Informacje ogólne :

Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie,  jest polską publiczną szkołą, prowadzoną przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie ( ORPEG) na zlecenie  Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie i działającą na podstawie polskiego prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej z dnia   18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r., poz. 1648) szkoła organizuje kształcenie o charakterze uzupełniającym, ucząc tych przedmiotów, z którymi uczeń nie spotka się w szkole włoskiej- czyli języka polskiego, a w klasach starszych wiedzy o Polsce.

W skład szkoły wchodzi Szkoła Podstawowa i Liceum  dla absolwentów Szkoły Podstawowej).

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują polskie świadectwo państwowe. 

Wszyscy chętni uczniowie otrzymują polskie  legitymacje szkolne.

Siedziba Szkoły Polskiej w Rzymie

Siedziba szkoły mieści się przy via Costantino Maes 23 ( dzielnica Batteria Nomentana)

Szkoła Polska w Rzymie znajduje sie  w budynku Istituto Cuore Immacolato di Maria- Scuole Sacramentine,  na  II piętrze)

Wejście dla uczniów i rodziców Szkoły Polskiej znajduje się przy via Ungarelli

Uwaga!

Siedziby  przy  przy vicolo Doria 6b ( okolice placu Weneckiego) i przy via Pietro della Valle, znane niektórym z państwa, zostały zamknięte w latach 2015-2016.

 

Przedmioty wykładane w Szkole Polskiej

język polski w klasach I , II, III Szkoły Podstawowej w wymiarze 3 godzin  ( 3×45 minut)

język polski od klasy IV SP aż do ukończenia Liceum w wymiarze 3 godzin oraz ( 3x 45 minut)

wiedza o Polsce od klasy IV SP aż do ukończenia Liceum w wymiarze 2 godzin  (czyli elementów historii Polski, geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie) ( 2x 45 minut)

Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej uczniowie mają 5 godzin tygodniowo ( 5×45 minut)  w systemie spotkań tygodniowych ( informacja  poniżej – systemy kształcenia)

Systemy kształcenia :

Niezależnie od systemu kształcenia wszyscy uczniowie realizują te samy ramy programowe i programy nauczania.

       System tygodniowy: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w dniu wynikającym z planu lekcji. Uczniowie mają od 3 do 5 lekcji dziennie. Szkoła pracuje   od  środy do soboty. W środę, czwartek i piątek zajęcia dla klas I – III Szkoły Podstawowej odbywają się od ok.  17.00 do  ok 20.00 ( 3 lekcjex 45 minut)  a dla klas starszych od 15.50 do 20.00.  ( 5 lekcjix 45 minut).  W soboty   szkoła otwarta jest od 8.30 do 18.00, natomiast uczniowie mają  zgodnie z planem lekcji 3 lub 5 godzin.

       System zjazdów miesięcznych – adresowany do uczniów mieszkających w znacznej odległości od Rzymu. Uczniowie  w ciągu roku szkolnego mają kilkanacie  zjazdów, podczas których uczestniczą w lekcjach z języka polskiego i  począwszy od IV klasy Szkoły Podstwowej- wiedzy o Polsce. Takie zjazdy odbywają się wyłącznie w soboty.  Średnio uczniowie spotykają się w szkole z nauczycielami na zajęciach co 2 tygodnie. Podczas jednego zjazdu mają  od 6 do 8 lekcji. Ponieważ  w klasach starszych uczniowie mają mniej godzin niz ich koledzy w systemie tygodniowym, część pracy muszą wykonywać w domu.

Klasy łączone

W niektórych klasach zwłaszcza  w sysytemie zjazdów miesięcznych, nauczanie będzie organizowane w tzw. klasach łączonych, np. kl IV i V. Uczniowie  z obu klas będą mieli zajęcia wspólnie jako jedna klasa, ale bedzie realizowany przez nauczycieli odpowiednio program dla klas czwartych i piątych.

Nauczyciele

W Szkole Polskiej w Rzymie pracują nauczyciele  następujących specjalności :

edukacja wczesnoszkolna, logopedia,  język polski, historia, geografia, bibliotekarze.

Wszyscy nauczyciele mają pełne przygotowanie pedagogiczne,  kierunkowe ( ukończone studia bądź kursy  uprawniające do uczenia danego przedmiotu), jak również kursy kwalifikacyjne, umożliwiające zgodnie z polskim prawem, pracę w szkołach polskich poza granicami.    Wszyscy nauczyciele mają uprawnienia do uczenia kilku przedmiotów.  Ukończyli wiele kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z dziećmi dwujęzycznymi i uczenia języka polskiego jako języka dziedziczonego. Swoją wiedzą i doswiadczeniem dzielą się  z koleżankami z polonijnych szkół społecznych, działających na terenie Włoch.

 Uczniowie

 Do Szkoły Polskiej w Rzymie  uczęszcza ok 550 – 600 uczniów.  Do szkoły uczęszczają dzieci pochodzenia polskiego, mieszkajace we Włoszech. W chwili obecnej ok. 80 %- 90 %  naszych uczniów to dzieci, które urodziły się i wychowują  we Włoszech. OK. 90% z nich pochodzi z rodzin mieszanych, nie tylko  polsko- włoskich.

Znajomośc języka polskiego

Dla ok 99% naszych  uczniów pierwszym językiem jest język włoski. Jezyk polski jest dla nich najczęściej drugim językiem. Naszym celem jest towarzyszenie uczniom w kształtowaniu ich podwójnej tożsamości i doprowadzeniu ich do pełnej dwujęzyczności. Absolwenci naszego Liceum to młodzi ludzie, którzy są już w pełni dwujęzyczni.

Nie przeprowadzamy dla przyszłych uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej  żadnych egzaminów wstępnych ze znajomości języka, ponieważ uważamy, że słaba znajomośc języka polskiego nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły. Jesli mają Państwo watpliwości w kwestii stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o zaznaczenie  ich w formularzu rekrutacyjnym. Nasi nauczyciele jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego zaproponują odpowiednie rozwiazania i metody pracy. To samo odnosi się do kandydatów do klas wyższych, którzy do tej pory nie uczęszczali do Szkoły Polskiej.

Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego muszą posługiwac się jednak  jezykiem polskim w mowie i piśmie.

Przyjmowanie nowych uczniów  do szkoły

do klasy I szkoły Podstawowej:

W roku szkolnym 2020/2021  do klasy I przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2013 ( siedmiolatki). Dzieci urodzone w roku 2014 ( sześciolatki)  przyjmowane są do Szkoły Polskiej w miarę wolnych miejsc,  jeśli ukończyły 6 lat do  30 czerwca 2020r. i uczęszczały wcześniej do przedszkola polskiego lub przedszkola włoskiego ( lub innego).

Rekrutacja odbywa sie do konkretnych klas : np. Ia, Ib itp

O przyjęciu decyduje :

-kolejność zgłoszeń,

-rodzeństwo, które uczy się w klasach równoległych w tym samym dniu

do klas starszych

Dzieci starsze przyjmowane są do klas wyższych w miarę wolnych miejsc, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z nauczycielem, na podstawie której sprawdzana jest znajomość języka polskiego.  Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalnia jedynie świadectwo ukończenia klasy  programo niższej  uzyskane w szkole w Polsce lub w polskim systemie edukacyjnym.

Rozmowa ucznia z nauczycielem ma na celu sprawdzenie stopnia znajomości języka polskiego w mowie i piśmie i zakwalifikowania ucznia do danej klasy. Nie jest to zatem decydujący egzamin a jedynie rozmowa , dzięki której można ustalic dalszy plan działania.

W związku z  epidemią COVID 19 w roku 2020 rozmowy będą przeprowadzane na Skypie w wyznaczony  przez szkołę dzień. Po przesłaniu formularza rekrutacyjnego w mailu zwrotnym otrzymacie Państwo informację o terminie rozmowy na Skypie.

Rozmowa moze byc przeprowadzona  z konta  Skype rodzica lub ucznia 

O przyjęciu decyduje :

wolne miejsca w danej klasie

kolejność zgłoszeń,

rodzeństwo, które uczy się w klasach równoległych w tym samym dniu

Pierwszeństwo w przyjęciu do danej klasy mają dotychczasowi uczniowie. Informację o zakwalifikowaniu  nowych uczniów do danej klasy i na dany dzień będziemy podejmowac po 23 maja.

Potwierdzenie uczęszczania  do klas wyższych dla obecnych uczniów szkoły

Obecni uczniowie szkoły mają pierwszeństwo w przyjmowaniu do klas starszych.  Zamiar kontynuowania nauki w klasach wyższych ich rodzice potwierdzają w okresie trwania rekrutacji u wychowawców klas w sposób ustalony z wychowawcą ( za pośrednictwem komunikatora watsup lub skype) do 23 maja. Nowi uczniowie- kandydaci do klas starszych będą przyjmowani po 23 maja.

Niepotwierdzenie uczęszczania do szkoły w wymaganym terminie moze spowodować, brak możliwośći przyjęcia do wybranej klasy lub szkoły, pomimo wcześniejszego uczęszczania do klasy.

Kandydaci do klas starszych  spoza szkoły będą przyjmowani w ramach wolnych miejsc w danej klasie.

Przyjmowanie absolwentów 8 klasy Szkoły Podstawowej w Szkole Polskiej  w Rzymie  do klasy I Liceum

Rodzice  uczniów, którzy uczęszczają do Szkoły Polskiej w Rzymie, w celu zapisania dziecka  do Liceum zgłaszają informację o kontynuowaniu nauki  u wychowawców klas do 23 maja.

W związku z epidemią COVID 19 wymagne dokumenty i zgody będziemy zbierac na początku nowego roku szkolnego.

Przyjmowanie nowych uczniów do klasy I Liceum (nie uczęszczających  do tej pory do Szkoły Polskiej  w Rzymie)

Uczniów spoza szkoły obowiązuje procedura jak przy przyjmowaniu nowych uczniów do szkoły do klas starszych.

Kandydaci  do klasy I Liceum spoza Szkoły Polskiej w Rzymie przyjmowani są do klas wyższych w miarę wolnych miejsc, po przeprowadzeniu sprawdzianu wewnętrznego z nauczycielem, na podstawie której sprawdzana jest znajomość języka polskiego. Kandydaci kwalifikowani będą  do Liceum  na podstawie roku urodzenia, aby trafić do klasy z rówieśnikami. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalnia jedynie świadectwo ukończenia klasy  programowo niższej  uzyskane w szkole w Polsce lub w polskim systemie edukacyjnym.

Do Liceum przyjmowani są uczniowie, którzy  posługują się sprawnie językiem polskim w  zakresie następujących kompetencji: mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu.

Dla osób w  wieku licealnym, nie posługujacym się językiem polskim Stowarzyszenie Nauczycieli Jezyka i  Kultury  w Rzymie, działające przy Szkole, organizuje  odpłatne kursy języka polskiego jako obcego. Informacji udziela również sekretariat szkoły.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzianów wewnętrznych dla nowych uczniów – kandydatów do klas starszych:

Terminy rozmów będa ustalane indywidualnie p przesłaniu formularza rekrutacyjnego

Przedszkole

Szkoła Polska  w Rzymie nie prowadzi zajęć przedszkolnych. Zajęcia przedszkolne organizowane są przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie działające przy szkole. Udział w zajęciach jest odpłatny. Zajęcia odbywają się  raz w tygodniu w soboty   na terenie Szkoły Polskiej. Do Polskiego Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3- 6 lat. Zapisy przyjmuje  i informacji udziela – pani Małgosia , tel.  339 3446300. Nie przyjmujemy zapisów do przedszkola poprzez  system rekrutacji do SPK w Rzymie.

Informacje : https://www.facebook.com/jezykpolskiwrzymie/

W roku szkolnym 2020/2021  otwieramy 3 klasy pierwsze Szkoły Podstawowej:

Klasa Ia ,  piątek  –  zajęcia raz w tygodniu   w godzinach od ok. 17.00- do ok. 20.00,  – 3×45 minut plus 5-10 minutowe przerwy

Klasa Id ,   w sobotę  raz  w tygodniu , w godzinach rannych, 3x45 minut plus 5-10 minutowe przerwy

 Klasa Ic  – zajęcia odbywają się  średnio dwa razy w miesiącu w   sobotę  ( tylko dla uczniów mieszkających w znacznej odległości od Rzymu.)  (każde spotkanie 6×45 minut)

W roku szkolnym 2020/2021  otwieramy 2 klasy pierwsze  Liceum:

Liceum 4-letnie, dla absolwentów Szkoły Podstawowej

Klasa I A LO – czwartek ( dawna 8a SP)

Klasa I D LO sobota ( dawna 8d SP)

Sposób zapisu  do Szkoły Polskiej w Rzymie- nowi uczniowie

Rekrutacja trwa od 22 kwietnia  do 6 czerwca 2020r. Jeśli pozostaną wolne miejsca ogłoszona zostanie 2 rekrutacja – uzupełniajaca. Koniec drugiej rekrutacji – 30 września 2020 r.

Zapisy   dla nowych uczniów odbywają się za pośrednictwem strony internetowej  rzym.orpeg.pl    zakładka Rekrutacja.

Należy wypełnić  odpowiednio:

Kwestionariusz  Zapisu dla uczniów klasy I.

Kwestionariusz zapisu do klas starszych

Kwestionariusz zapisu do klasy I Liceum

Po wypełnieniu formularza i kliknięciu pola Zachowaj zostanie on automatycznie przesłany na adres mailowy szkoły. Prosimy o nieprzesyłanie  zeskanowanych formularzy.

Sekretariat Szkoły będzie potwierdzał przyjęcie zgłoszenia lub informował o braku  wolnych miejsc.

Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do podpisania  orygnalnych dokumentów rekrutacyjnych  podczas pierwszego spotkania informacyjnego w  nowym roku szkolnym.

Zapisu dziecka do szkoły  w wyjątkowych przypadkach ( takich jak np. brak dostępu do Internetu, brak możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych itp.) można dokonać  również dzwoniąc na numer kontaktowy  3477251803, lub wysyłając na ten numer wiadomośc watsup

Dokumenty wymagane przy zapisie – dla  nowych uczniów do Szkoły Podstawowej i Liceum

  1. Wypełniony internetowo Kwestionariusz  Zapisu do Szkoły Polskiej – rzym.orpeg.pl w zakładce Rekrutacja
  2. Kopia polskiego dokumentu lub polskiego świadectwa urodzenia  dziecka  wraz z numerem PESEL  dziecka lub w razie jego nieposiadania Codice Fiscale dziecka  ( lub włoskiego nr paszportu)
  3. Podpisane zgody: do odebrania w sekretariacie bądź  na początku roku szkolnego u wychowawców

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH

– OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWAZRANIE DANYCH OSOBOWYCH

-OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWAZRANIE WIZERUNKU DZIECKA

– OŚWIADCZENIE RODZICA O SPEŁNIENIU PRZEZ DZIECKO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO/ OBOWIAZKU NAUKI

Dokumenty wymienione  wpunkcie 2 i 3 nalezy dostarczyć na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym.

Opłaty:

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Uczniowie  wszystkich klas Szkoły Podstawowej na początku roku szkolnego otrzymają bezpłatne podręczniki i ćwiczenia.

Jedyne opłaty dotyczą dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców oraz ubezpieczenie.

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców pobierana jest  jednorazowa, dobrowolna , roczna składka na Radę Rodziców  w wysokości  50 euro. W kolejnych latach składka wynosi 30 Euro. Przewidziane są zniżki dla rodzeństw, trzecie dziecko w rodzinie jest zwolnione z opłaty

Oplata za ubezpieczenie -5 Euro – płatna we  wrześniu u skarbników klasowych

Kontakt  ze szkołą

W związku z pandemią COVID 19 stacjonarny sekretariat jest nieczynny. Wznowienie pracy będzie możliwe po podjęciu odpowiednich decyzji przez rząd włoski.

W okresie pandemii uruchomilismy awaryjny numer telefonu 3477251803, służacy głównie do kontaktów whatsApp

Pracownicy sekretariatu będą odpowiadac na wiadomosci wyłącznie w dniach i  godzinach ich pracy Informacja o odczytaniu wiadomości nie jest równoznaczne z tym, że pracownicy udzielą odpowiedzi natychmiast. Pracownicy sekretariatu są również nauczycielami i po południu prowadzą z uczniami zajęcia.

Sekretariat  dla interesantów czynny  jest w  środy od 18.30-19.30 , czwartki  od 16.30-19.30, piątki  18.30-19.30 .

Kontakt z kierownikiem szkoły za posrednictwem profilu na facebooku Szkoła Polska w Rzymie

  szkolarzym@gmail.com  ( mail dedykowany do kontaktów z rodzicami)

  rzym@orpeg.pl 

www.facebook.com/SzkolaPolskawRzymie       www.rzym.orpeg.pl

Funkcjonowanie sekreariatu w okresie wakacyjnym będzie zależne od decyzji władz włoskich.

 

Zapraszamy serdecznie  do Szkoły Polskiej w Rzymie

Kierownik Danuta Stryjak