Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Informator dla Rodziców zapisujących dzieci do Szkoły Polskiej w Rzymie

Rekrutacja do Szkoły Polskiej w Rzymie informacje dla rodziców  zapisujących dzieci po raz pierwszy do Szkoły Polskiej w Rzymie oraz dla rodziców, których dzieci zamierzają kontynuować naukę w Szkole Polskiej w Rzymie

Informacje ogólne :

Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie,  jest polską publiczną szkołą, prowadzoną przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie ( ORPEG) na zlecenie  Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie i działającą na podstawie polskiego prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej z dnia   9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652 z późn. zm.) szkoła organizuje kształcenie o charakterze uzupełniającym, ucząc tych przedmiotów, z którymi uczeń nie spotka się w szkole włoskiej- czyli języka polskiego, a w klasach starszych  również wiedzy o Polsce.

W skład szkoły wchodzą :oddziały dziecięce,  Szkoła Podstawowa i Liceum  .

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują polskie świadectwo państwowe. 

Wszyscy chętni uczniowie otrzymują polskie  legitymacje szkolne.

Siedziba Szkoły Polskiej w Rzymie

Siedziba szkoły mieści się przy via Costantino Maes 23 ( dzielnica Batteria Nomentana)

Szkoła Polska w Rzymie znajduje sie  w budynku Istituto Cuore Immacolato di Maria- Scuole Sacramentine,  na  II piętrze)

Wejście dla uczniów i rodziców Szkoły Polskiej znajduje się przy via Ungarelli 20

Uwaga!

Siedziby  przy  przy vicolo Doria 6b ( okolice placu Weneckiego) i przy via Pietro della Valle, znane niektórym z państwa, zostały zamknięte w latach 2015-2016.

 

Przedmioty wykładane w Szkole Polskiej

zajęcia przedszkolne  w oddziałach dziecięcych w wymiarze 4-5 godzin

język polski w klasach I , II, III Szkoły Podstawowej w wymiarze 4 godzin  ( 4×45 minut)

język polski od klasy IV SP aż do ukończenia Liceum w wymiarze 3 godzin oraz ( 3x 45 minut)

wiedza o Polsce od klasy IV SP aż do ukończenia Liceum w wymiarze 2 godzin  (czyli elementów historii Polski, geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie) ( 2x 45 minut)

Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej uczniowie mają lekcje języka polskiego i wiedzy o Polsce w łącznym wymiarze 5 godzin tygodniowo ( 5×45 minut)  w systemie spotkań tygodniowych lub odpowiednio w systemie zjazdów miesięcznych ( informacja  poniżej – systemy kształcenia)

Systemy kształcenia :

Niezależnie od systemu kształcenia wszyscy uczniowie realizują te samy ramy programowe ( czyli  programy nauczania).

       System tygodniowy: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w dniu wynikającym z planu lekcji. Uczniowie mają od 4 do 5 lekcji dziennie. Szkoła pracuje   od  środy do soboty. W środę, czwartek i piątek zajęcia dla klas I – III Szkoły Podstawowej odbywają się od ok.  16.20 do  ok 20.20 ( 4 lekcje x 45 minut)  a dla klas starszych od 15.50 do 20.20.  ( 5 lekcjix 45 minut).  W soboty   szkoła otwarta jest od 8.30 do 18.00, natomiast uczniowie mają  zgodnie z planem lekcji 4 lub 5 godzin. Zajęcia dla klas z systemu tygodniowiego odbywają się w przedziale czasowym od 8.00 do ok. 15.00 zgodnie z planem lekcji dla danej klasy.

       System zjazdów miesięcznych – adresowany do uczniów mieszkających w znacznej odległości od Rzymu. Uczniowie  w ciągu roku szkolnego mają ok.20- 22  zjazdów rozłożonych na cały rok szkolny, podczas których uczestniczą w lekcjach z języka polskiego i  począwszy od IV klasy Szkoły Podstwowej-  również wiedzy o Polsce. Takie zjazdy odbywają się wyłącznie w soboty.  Średnio uczniowie spotykają się w szkole z nauczycielami na zajęciach co 2 tygodnie. Podczas jednego zjazdu mają  od 6 do 8 lekcji.  W klasach  z systemu zjazdów miesięcznych uczniowie  realizują taki sam program nauki jak w systemie tygodniowym  w oparciu o ramy programowe dla uczniów uczących się w szkołach polskich za granicą. Mają taką samą ilość godzin dydaktycznych ale zorganizowanych w inny sposób.

Klasy łączone

W niektórych klasach zwłaszcza  w systemie zjazdów miesięcznych, nauczanie  będzie organizowane w tzw. klasach łączonych, np. kl IV i V SP,  VI i VII  lub I i IIC LO . Uczniowie  z obu klas będą mieli zajęcia wspólnie jako jedna klasa, ale bedzie realizowany przez nauczycieli odpowiednio program nauczania dla danej klasy.

Nauczyciele

W Szkole Polskiej w Rzymie pracują nauczyciele  następujących specjalności :

edukacja przedszkolna,  wczesnoszkolna, logopedia,  język polski, historia, geografia, bibliotekarze.

Wszyscy nauczyciele mają pełne przygotowanie pedagogiczne i   kierunkowe ( ukończone studia bądź kursy  uprawniające do uczenia danego przedmiotu), jak również kursy kwalifikacyjne, umożliwiające zgodnie z polskim prawem, pracę w szkołach polskich poza granicami.    Wszyscy nauczyciele mają uprawnienia do uczenia kilku przedmiotów.  Ukończyli wiele kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z dziećmi dwujęzycznymi i uczenia języka polskiego jako języka dziedziczonego i nadal się doskonalą. Swoją wiedzą i doswiadczeniem dzielą się  z koleżankami z polonijnych szkół społecznych, działających na terenie Włoch.

 Uczniowie

 Do Szkoły Polskiej w Rzymie  uczęszcza ok 500  uczniów.  Do szkoły uczęszczają dzieci pochodzenia polskiego, mieszkajace we Włoszech. W chwili obecnej ok. 80 %- 90 %  naszych uczniów to dzieci, które urodziły się i wychowują  we Włoszech. OK. 80% z nich pochodzi z rodzin mieszanych, nie tylko  polsko- włoskich.

Znajomość  języka polskiego

Dla ok 99% naszych  uczniów pierwszym językiem jest język włoski. Jezyk polski jest dla nich najczęściej drugim językiem. Naszym celem jest towarzyszenie uczniom w kształtowaniu ich podwójnej tożsamości i doprowadzeniu ich do pełnej dwujęzyczności. Absolwenci naszego Liceum to młodzi ludzie, którzy są już w pełni dwujęzyczni.

Nie przeprowadzamy dla przyszłych uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej  żadnych egzaminów wstępnych ze znajomości języka, ponieważ uważamy, że słaba znajomośc języka polskiego nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły. Jesli mają Państwo watpliwości w kwestii stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o zaznaczenie  ich w formularzu rekrutacyjnym. Nasi nauczyciele jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego zaproponują odpowiednie rozwiazania i metody pracy. To samo odnosi się do kandydatów do klas wyższych, którzy do tej pory nie uczęszczali do Szkoły Polskiej. Dla nich proponujemy rozmowy, które pozwolą na zorientowanie się w znajomości języka polskiego przez kandydata i  przydzielenie do odpowiedniej klasy

Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego muszą posługiwać się jednak  jezykiem polskim w mowie i piśmie.

Przyjmowanie nowych uczniów  do szkoły

Przyjmowanie nowych uczniów  do oddziałów dziecięcych:

W roku szkolnym 2023/2024 do oddziałów dziecięcych przyjmujemy dzieci w wieku 3-6 lat

Oddziałom dziecięcym przyporządkowaliśmy cyfrę 0

Rekrutacja odbywa się do konkretnych oddziałów : np. 0a, 0b itp.

O przyjęciu decyduje :

 • -kolejność zgłoszeń,
 • -rodzeństwo, które uczy się w klasach równoległych w tym samym dniu
 • liczba wolnych miejsc w danym oddziale

* Zajęcia przedszkolne organizowane w poprzednich latach przez Stowarzyszenie

do klasy I szkoły Podstawowej:

W roku szkolnym 2023/2024  do klasy I przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2016 ( siedmiolatki). Dzieci urodzone w roku 2016 ( sześciolatki)  przyjmowane są do Szkoły Polskiej w miarę wolnych miejsc,  jeśli ukończyły 6 lat do  30 czerwca 2021r. i uczęszczały wcześniej do przedszkola polskiego lub przedszkola włoskiego ( lub innego).

Rekrutacja odbywa sie do konkretnych klas : np. Ia, Ib itp

O przyjęciu decyduje :

-kolejność zgłoszeń,

-rodzeństwo, które uczy się w klasach równoległych w tym samym dniu

do klas starszych

Dzieci starsze przyjmowane są do klas wyższych w miarę wolnych miejsc, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z nauczycielem, na podstawie której sprawdzana jest znajomość języka polskiego.  Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalnia jedynie świadectwo ukończenia klasy  programo niższej  uzyskane w szkole w Polsce lub w polskim systemie edukacyjnym.

Rozmowa ucznia z nauczycielem ma na celu sprawdzenie stopnia znajomości języka polskiego w mowie i piśmie i zakwalifikowania ucznia do danej klasy. Nie jest to zatem decydujący egzamin a jedynie rozmowa , dzięki której można ustalic dalszy plan działania.

 Rozmowy będą przeprowadzane online  w wyznaczony  przez szkołę dzień. Po przesłaniu formularza rekrutacyjnego w mailu zwrotnym otrzymacie Państwo informację o terminie rozmowy.

O przyjęciu decyduje :

 • wolne miejsca w danej klasie
 • kolejność zgłoszeń,
 • rodzeństwo, które uczy się w klasach równoległych w tym samym dniu

Pierwszeństwo w przyjęciu do danej klasy mają dotychczasowi uczniowie. Informację o zakwalifikowaniu  nowych uczniów do danej klasy i na dany dzień będziemy podejmowac po 23 maja.

Potwierdzenie uczęszczania  do klas wyższych dla obecnych uczniów szkoły

Obecni uczniowie szkoły mają pierwszeństwo w przyjmowaniu do klas starszych.  Zamiar kontynuowania nauki w klasach wyższych ich rodzice potwierdzają w okresie trwania rekrutacji u wychowawców klas w sposób ustalony z wychowawcą ( za pośrednictwem komunikatora watsup lub skype) do 21 maja. Nowi uczniowie- kandydaci do klas starszych będą przyjmowani po 20 maja.

Niepotwierdzenie uczęszczania do szkoły w wymaganym terminie moze spowodować, brak możliwośći przyjęcia do wybranej klasy lub szkoły, pomimo wcześniejszego uczęszczania do klasy.

Kandydaci do klas starszych  spoza szkoły będą przyjmowani w ramach wolnych miejsc w danej klasie.

Przyjmowanie absolwentów 8 klasy Szkoły Podstawowej w Szkole Polskiej  w Rzymie  do klasy I Liceum

Rodzice  uczniów, którzy uczęszczają do Szkoły Polskiej w Rzymie, w celu zapisania dziecka  do Liceum wypełniają formularz rekrutacyjny do Liceum  do 20 maja,

 Wymagne dokumenty i zgody będziemy zbierać na początku nowego roku szkolnego.

Przyjmowanie nowych uczniów do klasy I Liceum (nie uczęszczających  do tej pory do Szkoły Polskiej  w Rzymie)

Uczniów spoza szkoły obowiązuje procedura jak przy przyjmowaniu nowych uczniów do szkoły do klas starszych.

Kandydaci  do klasy I Liceum spoza Szkoły Polskiej w Rzymie przyjmowani są do klas wyższych w miarę wolnych miejsc, po przeprowadzeniu rozmowy  z nauczycielem, na podstawie której sprawdzana jest znajomość języka polskiego. Kandydaci kwalifikowani będą  do Liceum  na podstawie roku urodzenia, aby trafić do klasy z rówieśnikami.   Możliwe jest zakwalifikowanie ucznia do klasy niższej, jeśli jego znajomość  języka polskiego jest niewystarczająca do podjęcia nauki w Szkole Polskiej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalnia jedynie świadectwo ukończenia klasy  programowo niższej  uzyskane w szkole w Polsce lub w polskim systemie edukacyjnym.

Do Liceum przyjmowani są uczniowie, którzy  posługują się sprawnie językiem polskim w  zakresie następujących kompetencji: mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu.

Dla osób w  wieku licealnym, nie posługujacym się językiem polskim Stowarzyszenie Nauczycieli Jezyka i  Kultury  w Rzymie, działające przy Szkole, organizuje  odpłatne kursy języka polskiego jako obcego. Informacji udziela również sekretariat szkoły.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzianów wewnętrznych dla nowych uczniów – kandydatów do klas starszych:

Terminy rozmów będa ustalane indywidualnie po otrzymaniu  formularza rekrutacyjnego

W roku szkolnym 2023/2024  otwieramy 4 oddziały dziecięce”

W roku szkolnym 2023/2024 funkcjonować będą:

 • trzy już działające od roku 2022/2023 oddziały:

0a i 0b w soboty ( w  składach z roku poprzedniego dla dzieci 3-4-5 lat plus nowi uczniowie)

0c w piątki dla sześciolatków  ( w składzie z roku poprzedniego plus nowi uczniowie)

 • 0d – w soboty, nowy oddział dla sześciolatków
 • Dzieci urodzone w roku 2017 ( sześciolatki) uczęszczające wcześniej do oddziałów 0a i 0b oraz po raz pierwszy zapisywane do Szkoły  przyjmowane są do oddziału dziecięcego 0c w piątek lub 0d w sobotę ( zgodnie z decyzją rodziców i wolnymi miejscami)
 • W wyjątkowych przypadkach ( np. rodzeństwa) możemy przyjąć do oddziału 0c i 0d również dzieci pięcioletnie

W roku szkolnym 2023/2024  otwieramy 2 klasy pierwsze Szkoły Podstawowej:

Klasa Ia ,  w piątek  –  zajęcia raz w tygodniu   w godzinach od ok. 16.20- do ok. 20.20,  – 4x 45 minut plus 5-10 minutowe przerwy

 Klasa Ic  – zajęcia   średnio dwa razy w miesiącu w   sobotę  ( tylko dla uczniów mieszkających w znacznej odległości od Rzymu.)  (każde spotkanie 6×45 minut)- klasa może byc  połączona w grupę wiekową z klasą IIc

W roku szkolnym 2023/2024  otwieramy 2 klasy pierwsze  Liceum:

Liceum 4-letnie, dla absolwentów Szkoły Podstawowej

Klasa I A LO – piątek( dawna 8e SP)

Klasa I D LO sobota ( dawna 8f SP)

 

Sposób zapisu  do Szkoły Polskiej w Rzymie- nowi uczniowie

Rekrutacja trwa od 20 kwietnia  do 10 czerwca 2023r. Jeśli pozostaną wolne miejsca ogłoszona zostanie  druga  rekrutacja – uzupełniajaca. Koniec drugiej rekrutacji – 30 września 2023 r.

Zapisy   dla nowych uczniów odbywają się za pośrednictwem strony internetowej  rzym.orpeg.pl    zakładka Rekrutacja.

Należy wypełnić  odpowiednio:

Kwestionariusz zapisu do oddziałów dziecięcych

Kwestionariusz  Zapisu dla uczniów klasy I.

Kwestionariusz zapisu do klas starszych

Kwestionariusz zapisu do klasy I Liceum

Po wypełnieniu formularza i kliknięciu pola Zachowaj zostanie on automatycznie przesłany na adres mailowy szkoły. Prosimy o nieprzesyłanie  zeskanowanych formularzy.

Sekretariat Szkoły będzie potwierdzał przyjęcie zgłoszenia lub informował o braku  wolnych miejsc.

Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do podpisania  orygnalnych dokumentów rekrutacyjnych  podczas pierwszego spotkania informacyjnego w  nowym roku szkolnym.

Zapisu dziecka do szkoły  w wyjątkowych przypadkach ( takich jak np. brak dostępu do Internetu, brak możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych itp.) można dokonać  również wysyłając wiadomość whatsapp na numer kontaktowy  3477251803.

Dokumenty wymagane przy zapisie – dla  nowych uczniów do Szkoły Podstawowej i Liceum

 1. Wypełniony internetowo Kwestionariusz  Zapisu do Szkoły Polskiej – rzym.orpeg.pl w zakładce Rekrutacja
 2. Kopia polskiego dokumentu lub polskiego świadectwa urodzenia  dziecka  wraz z numerem PESEL  dziecka lub w razie jego nieposiadania Codice Fiscale dziecka  ( lub włoskiego nr paszportu)
 3. Podpisane zgody: do odebrania w sekretariacie bądź  na początku roku szkolnego u wychowawców

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH

– OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWAZRANIE DANYCH OSOBOWYCH

-OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWAZRANIE WIZERUNKU DZIECKA

– OŚWIADCZENIE RODZICA O SPEŁNIENIU PRZEZ DZIECKO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO/ OBOWIAZKU NAUKI

Dokumenty wymienione  wpunkcie 2 i 3 należy dostarczyć na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym.

Opłaty:

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Uczniowie  wszystkich klas Szkoły Podstawowej na początku roku szkolnego otrzymają bezpłatne podręczniki i ćwiczenia.

Jedyne opłaty dotyczą dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców oraz ubezpieczenie.

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców pobierana jest  jednorazowa, dobrowolna , roczna składka na Radę Rodziców  w wysokości  50 euro. W kolejnych latach składka wynosi 30 Euro. Przewidziane są zniżki dla rodzeństw, trzecie dziecko w rodzinie jest zwolnione z opłaty

Oplata za ubezpieczenie -5 Euro – płatna we  wrześniu u skarbników klasowych

Podręczniki , ćwiczenia  i inne materiały

Wszyscy uczniowie otrzymują bezpłatne podręczniki i ćwiczenia  z biblioteki szkolnej, które  podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej. W razie zagubienia podręcznika rodzice są zobowiązani do wpłacenia ustalonej kwoty, będącej  urzędową ceną podręcznika.

Ćwiczenia  nie podegają zwrotom po zakończeniu nauki

Zeszyty i inne materiały rodzice kupują we własnym zakresie.

Do klas 1-3 Szkoły Podstawowej prosimy o zakupienie polskich zeszytów w trzy linie .

Kontakt  ze szkołą

Sekretariat szkoły czynny w środę, czwartek,piątek od 16.30-19.30 i w soboty od 9.30- 13.00- 066864619

 Uruchomiliśmy awaryjny numer telefonu 3477251803, służacy głównie do kontaktów whatsApp

Pracownicy sekretariatu będą odpowiadac na wiadomości wyłącznie w dniach i  godzinach ich pracy.  Informacja o odczytaniu wiadomości nie jest równoznaczne z tym, że pracownicy udzielą odpowiedzi natychmiast. Pracownicy sekretariatu są również nauczycielami i po południu prowadzą z uczniami zajęcia.

Kontakt z kierownikiem szkoły za posrednictwem sekretariatu,  w wyjatkowych wypadkach  na profilu na facebooku Szkoła Polska w Rzymie

rekrutacja.rzym@orpeg.pl  ( mail dedykowany do kontaktów z rodzicami)

  rzym@orpeg.pl 

www.facebook.com/SzkolaPolskawRzymie       www.rzym.orpeg.pl

Funkcjonowanie sekreariatu w okresie wakacyjnym będzie ograniczone i  zależne od decyzji władz włoskich. W drugiej połowie lipca i w sierpniu Sekretariat będzie nieczynny dla interesantów.

Zapraszamy serdecznie  do Szkoły Polskiej w Rzymie

Dyrektor Szkoły Polskiej w Rzymie Danuta Stryjak