Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Rada Rodziców

Rada Rodzicòw  rok szkolny 2023/2024

Prezydium:

Przewodnicząca: Monika Kasperczyk,

Z-ca przewodniczącego: Bożena Teresa Wiatr,

Sekretarz 1: Małgorzata Sadkowska,

Sekretarz 2: Bogusława Bień,

Skarbnik: Kamila Chłopecka,

Członkowie: Maria Kowalska, Joanna Lasecka, Magdalena Taborska, Joanna Koszowska, Agnieszka Stec, Marzena Packiewicz, Paulina Włoch, Piotr Gil, Agnieszka Sosin, Elżbieta Baca, Dorota Grzybek,

Komisja Rewizyjna: Anna Iwanicka, Grażyna Sławko, Teresa Ostaszewska

 Wysokośc kwoty wpłat na RR na  rok szkolny 2023/2024:

Wpłaty na RR:
30 euro dla uczniów zapisanych po raz pierwszy do szkoły lub do oddziału dziecięcego, 20 euro dla pozostałych uczniów, 10 euro dla drugiego dziecka z rodziny zapisanego do szkoły lub oddziału dziecięcego, trzecie dziecko jest zwolnione z opłaty. Zwrot 10% ogólnej kwoty dla klasy, która wpłaci 100%. Wpłaty na RR są zbierane do 31/01. Po zebraniu pieniędzy od całej klasy sumę należy wpłacać bezpośrednio do Pani Kamili Chłopeckiej tel. 3203032110, email: kamilachlopecka@gmail.com

Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grupy przewodniczących klas na Whatsapp i otrzymywać wiadomości o działalności Rady Rodziców prosimy o kontakt z Małgorzatą Sadkowską tel. 3393226642, email: gosias@iol.it

 

                                                                                                                                            REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkolnego Punktu Konsultacyjnegoim. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie

Rozdział I

Zakres i przedmiot działania Rady Rodziców

 • 1

1)      Regulamin działalnoćci Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statu Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Rzymie.

 • 2

1)      Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć Szkolny Punkt Konsultacyjny im. G. Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie (SPK).

2)      Rada Rodziców jest niezależnym, autonomicznym, społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.

3)      Podstawowym celem Rady (RR) jest reprezentowanie interesòw rodziców uczniów szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu szkoły, wynikajacych z przepisòw oświatowych, Statutu Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Rzymie oraz niniejszego Regulaminu.

4)     Terenem działalności RR jest SPK w Rzymie.

5)      Rada realizuje swoje cele w szczegòlności poprzez:

 1. Pobudzanie aktywności i organizowanie ròżnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły.
 2. Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Kierownikowi, innym organom szkoły oraz organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzòr pedagogiczny, stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły.
 3. Formuowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu.
 4. Finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły.
 5. Wspieranie działalności samorządu uczniowskiego.
 6. Organizowanie wspòłpracy z Kierownikiem i nauczycielami szkoly w celu poprawy jakości jej pracy.
 7. Pomoc Kierownikowi oraz gronu podagogicznemu w organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych.
 8. Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły.

 

Rozdział II

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

 • 3

1)      Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do Kierownika oraz pozostałych organòw szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzòr nad szkołą.
 2. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez kierownika szkoły, osteczna decyzja jednak należy do kierownika szkoły.
 4. Opiniowanie szkolnego zestawu programòw nauczania i podręcznikòw.
 5. Opiniowanie harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 6. Opiniowanie możliwości podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizacje.
 7. Udział w określeniu jednolitego stroju noszonego przez uczniòw na terenie szkoły lub w trakcie uroczystości szkolnych.
 8. Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i Kierownika szkoły.
 9. Dokonywanie oceny pracy Kierownika szkoły na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organizacyjny (MEN i ORPEG).
 10. Występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły.
 11. Wybòr przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w ktòrych przepisy przewidują udział przedstawicieli rodzicòw uczniòw szkoły.
 12. Uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian.

2)      Rada Rodziców ma również prawo występowania do Kierownika oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych z:

 1. Jakością nauczania.
 2. Wychowywaniem dzieci (np. Organizowanie wycieczek, udziałem w uroczystościach na terenie Polski i Włoch).
 3. Bezpieczeństwem (np. Wprowadzenie identyfikatorów, organizacja bezpiecznego wejścia i wyjścia ze szkoły).

3)      Rada Rodziców  ma prawo do wyrażenia pisemnej opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Kierownika szkoły oceny dorobku zawodowego.RR powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.Nieprzedstawienie opinii RR nie wstrzymuje postępowania.

 

Rozdział III

Zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnetrznych

 • 4

1)      W skład RR wchodzą przedstawiciele Rad Klasowych (RK), po jednym przedstawicielu z każdej klasy, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodzicòw uczniòw danej klasy. Odwołanie członka Rady Rodziców może nastąpić w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ¼ liczby rodzicòw uczniów danej klasy zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania. Jednego ucznia reprezentuje jeden z rodziców lub prawnych opiekunów, zwany dalej rodzicem.

2)   Zebranie, podczas którego dokonuje sie wyboru lub odwołania członków RK prowadzi rodzic wybrany w jawnym głosowaniu jako przewodniczący zebrania. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów, zebranie wybiera komisję skrutacyjną w składzie 3 osób. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom uczestniczącym w zebraniu i zbiera je z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców.

3)   Kandydatòw do RK, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu.

4)   Wybòr nastepuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny jeśli na liście do głosowania, głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba czlonków RK przewidzianych do wybrania. W przypadku gdy dwòch lub więcej kandydatòw uzyskało tę samą liczbę głosòw, przeprowadza sie ponownie głosowanie na tych kandydatòw.

5)   Po wyborach RK konstytuuje się. Rozdziela pomiędzy sobą obowiązki przewodniczącego, wice-przewodniczącego i skarbnika.

6)   Delegatem klasy do RR jest osoba wydelegowana przez Radę Klasową.

7)   Sprawy związane z procedurą wyborczą nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów danej klasy.

8)   W przypadku wygaśnięcia mandatu czlonka RK przeprowadza sie wybory uzupełniające w trybie określonym w punktach 1-6.

9)   Rada Rodziców, na pierwszym plenarnym posiedzeniu w każdym roku szkolnym, wybiera w jawnym glosowaniu Zarząd, składający się z:

 1. Prezydium Rady (PRR)
 2. Komisji Rewizyjnej Rady (KRR)

10)  W skład Prezydium RR wchodzą:

 1. przewodniczący
 2. wice –przewodnicący
 3. skarbnik
 4. 2-òch sekretarzy
 5. 3-9 czlonkòw

11)  Zarząd Rady Rodziców pełni jednocześnie identyczne funkcje w Stowarzyszeniu Comitato dei Genitori della Scuola Polacca.

12)  Nie przeprowadza się osobnych wyborów do władz Comitato dei Genitori della Scuola Polacca.

13)  W sklad KRR wchodzą:

 1. przewodniczący
 2. 2 –óch członków

14)  Ustępująca RR działa do chwili wyboru nowej RR.

Rozdział IV

Plan pracy i zasady działania RR

 • 5

1)      Prezydium Rady (PRR) wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady Rodzicòw pomiędzy jej zebraniami.

2)      Pierwsze plenarne zebranie RR powinno odbyć się na początku roku szkolnego po wyborze RK szkoły. Plenarne posiedzenia RR zwoływane są przez jej przewodniczącego nie rzadziej niż jeden raz w roku szkolnym. Na pierwszym zebraniu plenarnym Skarbnik składa  sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, po zbadaniu gospodarki finansowej przez Komisję Rewizyjną (KRR).

3)      RR obraduje nie rzadziej niz raz na 2 miesiące. Posiedzenia zwołuje przewodniczący lub jego zastępca. Na posiedzenie można zapraszać Kierownika szkoły, nauczycieli lub osoby, ktòre mogą służyć pomocą. Zaproszeni goście mają głos doradczy.

4)      Uchwały i decyzje Rady Rodziców (RR), Prezydium RR (PRR), Komisji Rewizyjnej (KR) i Rad Klasowych (RK) podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniach RR.

5)      Posiedzenia są protokołowane przez Sekretarza RR.

6)      Posiedzenia kontrolne KRR są obowiązkowe przed każdym plenarnym zebraniem RR.

KRR może się zbierać także z własnej inicjatywy lub na wniosek RR lub RK (przynajmniej 3 klas).

7)      Wnioski i ustalenia KRR muszą mieć formę pisemną (protokół lub uchwała) i są przedstawione osobom, ktòre wnioskowały o zwołanie posiedzenia KRR, oraz PRR.

8)      Rodzice obecni na zebraniach RR mają prawo głosu w podejmowaniu decyzji podczas odbywającego się zebrania

 • 6

1)   Do podstawowych zadań PRR należy:

 1. Bieżące kierowanie pracami RR w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową RR.
 2. Realizacja preliminarza RR.
 3. Wykonywanie uchwał RR.
 4. Opiniowanie dorobku nauczycieli za okres stażu z uwglednieniem opinii RK.
 5. Koordynowanie prac RK.
 6. Nadzòr nad pracami komisji powoływanych przez RR.
 7. Zlecenie usług osobom trzecim oraz nadzòr nad tymi osobami w celu realizacji zadań RR.

2)   Przewodniczący odpowiedzialny jest za:

 1. Wspòłpracę z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogoczną w dostosowaniu zadań i celòw RR do konkretnych statutowych potrzeb szkoły.
 2. Zwoływanie i prowadzenie zebrań RR oraz zebrań PRR.
 3. Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą.
 4. Dokonanie podziału zadań i obowiazkòw między członkami i organami RR.
 5. Przekazywanie opinii, uchwał i postanowień RR Kierownikowi Szkoly i Radzie Pedagogicznej.
 6. Reprezentowanie RR na zewnątrz.
 7. Podpisywanie uchwał RR.
 8. Monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez RR.
 9. Informowanie RR o stopniu realizacji podjętych uchwał.
 10. Podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Zarządu.

3)   Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.

4)   Sekretarze odpowiedzialni są za:

 1.       Obowiązkowe uczestnictwo w każdym zebraniu.
 2.       Opracowanie harmonogramu prac i zebrań RR. Przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania.
 3.       Protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Zarządu.
 4.       Po korekcji protokołu i przyjęciu go przez przewodniczącego/wice-przewodniczącego, odpowiedzialni są za jego wydruk, wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz rozesłanie mailowo do rodzicòw wpisanych na mailing list.
 5.       Prawidłowe prowadzenie korespondencji i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością RR.
 6.       Prowadzenie mailing list z zachowaniem anonimowości osòb na nią wpisanych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 7.       Prowadzenie zakładki „Rada Rodziców” na stronie internetowej szkoły.

5)   Skarbnik odpowiedzialny jest za:

 1. Obowiązkowe uczestnictwo w każdym zebraniu i informowanie o wysokości finansòw RR.
 2. Zbieranie składek na fundusz RR od skarbnikòw klas.
 3. Numerologiczne i chronologiczne wypisywanie druków KP.
 4. Prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji dochodòw i wydatkòw.
 5. Organizowanie rachunkowości i czuwanie nad należytym i bieżącym prowadzeniem ewidencji księgowej. Gromadzenie faktur i paragonów ze szczegòłowym opisem.
 6. Wydawanie i rozliczenie zaliczek zatwierdzonych na zebraniu RR.
 7. Składanie rocznych sprawozdań z działalności finansowej RR.
 8. Przekazanie funkcji skarbnika powinno być dokonane protokolarnie z udziałem Prezydium RR po uprzednim zbadaniu gospodarki finansowo-księgowej przez KR.

6)   Komisja Rewizyjna odpowiedzialna jest za:

 1. Czuwanie nad praworządnością działania poszczególnych ogniw Rady Rodzicòw.
 2. Składanie Radzie Rodziców szczegółowych, rocznych sprawozdań ze swych prac kontrolnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.

7)   Prawa i obowiązki członków Rady Rodzicòw:

 1. Czynny udziału w zebraniach Rady Rodziców.
 2. Składanie wniosków i projektów uchwał.
 3. Udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.
 4. Nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu RR, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. Realizowanie i przestrzeganie decyzji i postanowień Rady Rodziców.
 6. Nieobecny członek RR na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

8)   Rada Klasowa reprezentuje ogòł rodzicòw klasy wobec Dyrekcji i innych organów szkoły. Do zadań RK należy w szczególności:

 1. Realizowanie celów i zamierzeń RR oraz jej Prezydium w swojej klasie.
 2. Reprezentowanie opinii i wnioskòw, formułowanych przez rodzicòw uczniòw klasy, wobec Kierownika szkoły i nauczycieli.
 3. Informowanie rodziców uczniów o działaniach RR i PRR, a także o wynikach działań kontrolnych KR.
 4. Pracami RK kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca lub skarbnik.

9)    Osoby wybrane do RR nie wywiązujące się z nałożonych na nich obowiazków mogą zostać odwołane przed upływem kadencji (również na wniosek RR) podczas zebrania rodziców danej klasy.  Na miejsce odwołanych członkòw wybiera się nowych w trybie określonym w rozdziale III § 4.

 

 

Rozdział V

Gromadzenie i wydatkowanie funduszy RR

 • 7

1)      Rada Rodziców, za pośrednictwem jej włoskiego odpowiednika – Comitato dei Genitori della Scuola Polacca, ma prawo otworzyć i prowadzić rachunek w wybranym banku włoskim w celu zbierania i przechowywania środków finansowych Rady.

2)      RR gromadzi fundusze:

 1. z dobrowolnych składek rodziców
 2. z wpłat od innych osób fizycznych lub prawnych
 3. z imprez organizowanych przez RR
 4. z innych źródeł

3)      Wydatkowanie środkòw RR odbywa sie na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez RR w trakcie zebrania.

4)      W działalności RR obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

5)      Wnioski  o przyznawanie środków z funduszu RR (ze szczegółowym opisem i motywacją) mogą składać:

 1. Kierownik szkoły
 2. RK, ktòre zebrały 100% funduszu na Rade Rodziców (np. 10% zwrot wpłaconej sumy)
 3. Samorząd Uczniowski
 4. inne osoby

6)      Środki z funduszu RR magą być wydawane na następujące cele:

 1. Wspieranie celòw statutowych Szkoły, organizowanie imprez szkolno edukacyjno integracyjnych (np. Zabawa karnawałowa, spartakiada szkolna, akademie itp.)
 2. Zwrot kosztów osobom wykonującycm usługi na cele szkolne (np. Wydatki związane z prowadzeniem księgowości i administracji RR).
 3. Zakup nagròd.

7)      Osoba, zwracająca się o zwrot kosztów/zaliczkę na zakup towaru lub innych transakcji, która została uprzednio upoważniona przez RR, musi dostarczyć fakturę i paragon ze szczegòłowym opisem oraz swoim podpisem do skarbnika RR.

8)      RR ustala wysokość składki na następny rok szkolny pod koniec roku szkolnego po wysłuchaniu opinii RK.

9)      O zasadach przechowywania środków finansowych decyduje Skarbnik wraz z Zarządem.

10)  Rok budżetowy trwa 12 miesięcy.

11)  RR zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe po zatwierdzeniu sprawozdania i przedstawieniu opini Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI

Dokumentowanie zebrań

 • 8

1)      Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.

 • 9

1)      Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.

2)      Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.

3)      Protokolantem zebrania jest Sekretarz RR.

4)      Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:

 1. Datę zebrania.
 2. Numery podjętych uchwał.
 3. Wykaz osób uczestniczących w zebraniu.
 4. Zatwierdzony porządek zebrania.
 5. Przebieg zebrania.
 6. Treść zgłoszonych wniosków.
 7. Podjęte uchwały i wnioski.
 8. Podpisy przewodniczącego i protokolanta.
 9. Datę wydruku i numery stron.
 • 10

1)      Prawo wglądu do protokołów zebrań RR mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

2)      Księga protokołów zawiera protokoły z zebrań RR.

3)      Protokoły z zebrań stanowią dokumentację pracy Rady Rodziców.

4)      Za przechowywanie protokołów z zebrań odpowiedzialny jest Sekretarz RR.

Rozdział VII

Ustalenia końcowe

 • 11

1)      Kierownik szkoły odpowiada za organizowanie zebrań rodziców na początku roku szkolnego we wszystkich klasach szkoły, na których rodzice wybiorą RK.

2)      Na pierwszym zebraniu RR Kierownik szkoły przedstawia plan zadań i organizacji imprez na bieżacy rok szkolny oraz wszystkie inne potrzeby finansowe wspierające cele statutowe  szkoly.

3)      RR na wszystkich szczeblach przyjmuje na siebie obowiązek aktywnej współpracy oraz pomocy PRR w celu realizacji zadań i planu tego organu.

4)      Regulamin RR może być corocznie uaktualniany po wyborze nowej RR.

5)      Przyjęty regulamin zostaje opublikowany na stronie internetowej szkoły w zakładce „RR”.

 • 12

Zmiany regulaminu:

1)      Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą RR Nr.1./2016 z dnia 28.04.2016

2)      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2017 uchwałą RR Nr.2./2017