Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Legitymacje szkolne 2023/2024

Uczniowie Szkoły Polskiej w Rzymie, którzy posiadają meldunek  w Polsce  mają prawo do legitymacji szkolnych.

Procedura wyrabiania nowych legitymacji:

  • Wypełnienie wnisoku o wydanie legitymacji szkolnej oraz podpisanie załączonej  klauzuli informacyjnej  ( str.2)
  • Dołączenie zdjęcia cyfrowego – do dokumentów                                                                                                                                                                        Zdjęcie może byc wykonane samodzielnie, ale powinno byc wykonane na białym tle, powinna byc widoczna  cała twarz ucznia z widocznymi uszami- identyczne jak do paszportu

Wniosek i zdjęcie  nalezy przesłac wychowawcom klasy  w nieprzekraczalnym terminie do 11 października ( I wysyłka),    bądź  do 10 lutego ( II wysyłka – ostatnia w roku szkolnym)

Uwaga! Od roku szkolnego 2022/2023 obowiązują wyłacznie  legitymacje elektroniczne. Srkretariat Szkoły przesyła wnioski firmie Loca do 30 paździenika.

Legitymacje zostana przesłane przez firmę Loca do Szkoły. Następnie Sekretariat przyklejając hologram potwierdzi ważnośc legitymacji na dany rok szkolny.

Odbiór legitymacji u wychowawców  uczniowie kwitują podpisem

Procedura przedłużania legitymacji:

Legitymacje nalezy dostarczyc wychowawcom  w nieprzekraczalnym terminie do 11 października ( I wysyłka) , bądź  do 10 lutego ( II wysyłka – ostatnia w roku szkolnym)

Legitymacje  przedłuża sekretariat  Szkoły Polskiej w Rzymie poprzez przyklejenie hologramu

Odbiór legitymacji  u wychowawców uczniowie kwitują podpisem.

 

Procedura wystawiania duplikatu legitymacji szkolnej. – Duplikat wystawia się w przypadku zagubienia/ zniszczenia legitymacji

  • wypełnienie wniosku o wydanie duplikatu legitymacji  oraz poddpisanie klauzuli ( str.2)
  • aktualne zdjęcie cyfrowe – Zdjęcie może byc wykonane samodzielnie, ale powinno byc wykonane na białym tle, powinna byc widoczna  cała twarz ucznia z widocznymi uszami- identyczne jak do paszportu
  • dowód oplaty za wydanie duplikatu – skan
  • zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji.

Dokumenty nalezy przesłac wychowawcom  w nieprzekraczalnym terminie do 11 października ( I wysyłka) ,   bądź  do 10 lutego ( II wysyłka – ostatnia w roku szkolnym)

Legitymacje wystawia  sekretariat Szkoły Polskiej w Rzymie – wniosek wraz ze zdjęciem jest przesyłany do firmy Loca

Odbiór legitymacji uczniowie kwitują podpisem,

 

Wysokość opłaty: duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa

Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie

42 1010 1010 0070 3822 3100 0000.

Waluta rachunku: PL

Kod BIG/Swift: NBPLPLPW

(w treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia)