Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Deklaracji dostępności

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.rzym.orpeg.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.rzym.orpeg.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2013

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.2021

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia 15.03.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Szkoły Polskiej w Rzymie, Danuta Stryjak, adres poczty elektronicznej rzym@orpeg.pl Można się także kontaktować dzwoniąc na numer telefonu 0039 066864619. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

  1. Dane adresowe sekretariatu Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie.

tel. sekretariat: 0039 066864619.

Via Costantino Maes 23

00162 Roma

e-mail: rzym@orpeg.pl

Wejście do Szkoły Polskiej w Rzymie znajduje od strony via Ungarelli 20 przez bramę, która tylko w czasie zajęć szkolnych jest dozorowana przez woźnego szkolnego  i otwarta dla uczniów Szkoły Polskiej oraz interesantów.

W budynku dostępna jest winda, ale korzystanie z niej jest dostępne jedynie  dla osób z ograniczoną mobilnością.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla pracowników, rodziców, uczniów w tym dla  niepełnosprawnych.

Nie jest dozwolony wjazd samochodem na teren szkoły. Na każdorazowy wjazd należy uzyskać zgodę Dyrektora Szkoły.

źDo budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, zgłaszając ten fakt woźnemu pełniącemu dyżur przy bramie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wejście od strony via Ungarelli 20  umożliwia osobom z niepełnosprawnością ruchową dostęp do terenu szkoły. Podłoże jest równe, nie ma żadnych barier architektonicznych a na piętro II, zajmowane przez Szkołę Polską osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą dotrzeć windą.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.