Konkurs filmowy- Za co kocham Polskę

Zapraszamy uczniów Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie do udziału w konkursie " Za co kocham Polskę?"
Termin nadsyłania prac - 31 października 2019 r.
Prace nadsyłamy na adres konkurs.szkolarzym@gmail.com za pośrednictwem strony wefransfer
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu:

Regulamin szkolnego konkursu filmowego : Za co kocham Polskę?
I ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga- Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie
Nagrody zostaną zakupione ze środków z projektu " GODNOŚĆ. WOLNOŚĆ. NIEPODLEGŁOŚC" w ramach programu " NIEPODLEGŁA 2017-2020" przyznanych przez ORPEG
II. CELE:
1. Propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów szkoły polskiej.
2. Pielęgnowanie poczucia przynależności do narodu polskiego.
3. Rozwijanie twórczej inwencji.
4. Zachęcenie uczniów do wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych.
5. Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.
III. TEMATYKA:
Uczestnicy konkursu wykonują 60-sekundowy film. Tematyka może być związana z polskimi tradycjami, historią, pięknem krajobrazu, życiem codziennym lub z innymi „motywami polskimi”.

IV. ORGANIZACJA KONKURSU I WYMAGANIA FORMALNE:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Polskiej im. Gustawa-Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie (szkoła podstawowa, liceum).
2. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę.
3. Ze względu na różnicę wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w trzech kategoriach wiekowych:
I GRUPA WIEKOWA: uczniowie klas I- III
II GRUPA WIEKOWA: uczniowie klas IV- VI
III GRUPA WIEKOWA: uczniowie klas VII- VIII szkoły podstawowej oraz I- III liceum.
Praca powinna być oryginalnym projektem autora. Filmy należy przygotować samodzielnie i indywidualnie (dzieci z I i II grupy wiekowej mogą korzystać z pomocy rodziców przy realizacji filmu). Prace zbiorowe zostaną wykluczone.
4. Długość filmu nie powinna przekraczać 60 sekund.
5. Dopuszcza się wykorzystanie w pracach gotowych grafik, zdjęć, filmów, dźwięków, tekstów itp., jednak należy w pracy podać wykorzystane źródła oraz do pracy należy załączyć bibliografię z oryginałami grafik, zdjęć, filmów, dźwięków itp.
6. Filmy, przygotowane w formacie umożliwiającym przesłanie elektroniczne, należy przesyłać za pośrednictwem strony wetranfer.com, wpisując jako odbiorcę adres: konkurs.szkolarzym@gmail.com do 31. 10 2019 r.
7. W temacie maila należy podać imię i nazwisko autora, klasę. W treści wiadomości: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwisko nauczyciela wspierającego ucznia, tytuł filmu oraz wykorzystane w filmie źródła.
8. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora.
V. KRYTERIA OCENIANIA:
• zgodność z ideowym przesłaniem konkursu,
• przestrzeganie wytycznych zawartych w regulaminie konkursu,
• pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu.
VI. NAGRODY:
• Jury powołuje Organizator konkursu.
• Zadaniem Jury jest ocena prac zgodnie z ustalonymi kryteriami.
• Jury Konkursu wyłoni zwycięzców zgodnie z kategoriami wiekowymi.
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 09.11.2019 r. na stronie internetowej szkoły: www.rzym.orpeg.pl
• Wręczenie nagród i wyróżnień, sfinansowanych przez Ośrodek Polskiej Edukacji za Granicą, nastąpi podczas szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
• Decyzje Jury, co do podziału i formy nagród są nieodwołalne (nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu) i zostaną przedstawione w formie publicznego komunikatu.
VII. PRAWA AUTORSKIE:
1. Uczestnik przesyłający film na konkurs deklaruje, że jest autorem swojej pracy.
2. Uczestnik konkursu przekazuje prawa do swojej pracy organizatorom konkursu.
3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w celu promocji konkursu i jego wyników.
4. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie lub pokazywanie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu.
5. Uczestnik wyraża zgodę na używanie pracy w celach dydaktycznych.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych.

ZałącznikWielkość
PDF icon KOCHAM POLSKĘ.pdf228.29 KB