Informacje dla Rodziców zapisujących dzieci do Szkoły Polskiej w Rzymie

 Rekrutacja do Szkoły Polskiej w Rzymie

 informacje 

dla rodziców  zapisujących dzieci po raz pierwszy do Szkoły Polskiej w Rzymie

oraz dla rodziców, których dzieci zamierzają kontynuować naukę w Szkole Polskiej w Rzymie

 

Spotkanie informacyjne  dla rodziców nowych uczniów  odbędzie się  25 maja ( sobota) g. 12.00

 

Informacje ogólne :

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie, który  od 1 września 2019 r. zmienia nazwę na :  Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie,  jest polską publiczną szkołą, prowadzoną przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie ( ORPEG) na zlecenie  Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie i działającą na podstawie polskiego prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej z dnia   18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r., poz. 1648) szkoła organizuje kształcenie o charakterze uzupełniającym, ucząc tych przedmiotów, z którymi uczeń nie spotka się w szkole włoskiej- czyli języka polskiego, a w klasach starszych wiedzy o Polsce.

W skład szkoły wchodzi Szkoła Podstawowa i Liceum ( trzyletnie- dla absolwentów Gimnazjum i czteroletnie dla absolwentów Szkoły Podstawowej).

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują polskie świadectwo państwowe. 

Wszyscy chętni uczniowie otrzymują polskie  legitymacje szkolne.

Siedziba Szkoły Polskiej w Rzymie

Siedziba szkoły mieści się przy   via Costantino Maes 23 ( dzielnica Batteria Nomentana)

Szkoła Polska w Rzymie znajduje sie  w budynku Istituto Cuore Immacolato di Maria- Scuole Sacramentine,  na  II piętrze)

Wejście dla uczniów i rodziców Szkoły Polskiej znajduje się przy via Ungarelli 

Uwaga!

Siedziby  przy  przy vicolo Doria 6b ( okolice placu Weneckiego) i przy via Pietro della Valle, znane niektórym z państwa, zostały zamknięte w latach 2015-2016.

W roku szkolnym 2019/2020  nie będzie naboru do klas uczących się w Ladispoli.

Przedmioty wykładane w Szkole Polskiej

język polski w klasach I , II, III Szkoły Podstawowej w wymiarze 3 godzin

język polski od klasy IV SP aż do ukończenia Liceum w wymiarze 3 godzin

wiedza o Polsce od klasy IV SP aż do ukończenia Liceum w wymiarze 2 godzin  (czyli elementów historii Polski, geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie)

Systemy kształcenia :

Niezależnie od systemu kształcenia wszyscy uczniowie realizują te samy ramy programowe i programy nauczania.

       System tygodniowy: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w dniu wynikającym z planu lekcji. Uczniowie mają od 3 do 5 lekcji. Szkoła pracuje   od  środy do soboty. W środę, czwartek i piątek zajęcia dla klas I - III Szkoły Podstawowej odbywają się od 17.30 do 20.00 ( 3 lekcje)  a dla klas starszych od 15.50 do 20.00.  ( 5 lekcji).  W soboty   szkoła otwarta jest od 8.30 do 18.00, natomiast uczniowie mają  zgodnie z planem lekcji 3 lub 5 godzin

       System zjazdów miesięcznych – adresowany do uczniów mieszkających w znacznej odległości od Rzymu. Uczniowie  w ciągu roku szkolnego mają kilkanacie  zjazdów, podczas których uczestniczą w lekcjach z języka polskiego i  począwszy od IV klasy Szkoły Podstwowej- wiedzy o Polsce. Takie zjazdy odbywają się wyłącznie w soboty.  Średnio uczniowie spotykają się w szkole z nauczycielami na zajęciach co 2 tygodnie. Podczas jednego zjazdu mają  od 6 do 8 lekcji. Ponieważ  w klasach starszych uczniowie mają mniej godzin niz ich koledzy w systemie tygodniowym, część pracy muszą wykonywać w domu.

 Nauczyciele

W Szkole Polskiej w Rzymie pracują nauczyciele  następujących specjalności :

edukacja wczesnoszkolna, logopedia,  język polski, historia, geografia, bibliotekarze. 

Wszyscy nauczyciele mają pełne przygotowanie pedagogiczne,  kierunkowe ( ukończone studia bądź kursy  uprawniające do uczenia danego przedmiotu), jak również kursy kwalifikacyjne, umożliwiające zgodnie z polskim prawem, pracę w szkołach polskich poza granicami.    Wszyscy nauczyciele mają uprawnienia do uczenia kilku przedmiotów.  Ukończyli wiele kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z dziećmi dwujęzycznymi i uczenia języka polskiego jako języka dziedziczonego. Swoją wiedzą i doswiadczeniem dzielą się  z koleżankami z polonijnych szkół społecznych, działających na terenie Włoch.

 Uczniowie

 Do Szkoły Polskiej w Rzymie  uczęszcza ok 550 - 600 uczniów.  Do szkoły uczęszczają dzieci pochodzenia polskiego, mieszkajace we Włoszech. W chwili obecnej ok. 80 %- 90 %  naszych uczniów to dzieci, które urodziły się i wychowują  we Włoszech. OK. 90% z nich pochodzi z rodzin mieszanych, nie tylko  polsko- włoskich. 

Dla ok 99% naszych  uczniów pierwszym językiem jest język włoski. Jezyk polski jest dla nich najczęściej drugim językiem. Naszym celem jest towarzyszenie uczniom w kształtowaniu ich podwójnej tożsamości i doprowadzeniu ich do pełnej dwujęzyczności. Absolwenci naszego Liceum to młodzi ludzie, którzy są już w pełni dwujęzyczni.

 Przyjmowanie nowych uczniów  do szkoły

do klasy I szkoły Postawowej:

W roku szkolnym 2019/2020  do klasy I przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2012 ( siedmiolatki). Dzieci urodzone w roku 2013 ( sześciolatki)  przyjmowane są do Szkoły Polskiej w miarę wolnych miejsc,  jeśli ukończyły 6 lat do  30 czerwca 2018r. i uczęszczały wcześniej do przedszkola polskiego lub przedszkola włoskiego ( lub innego).

Rekrutacja odbywa sie do konkretnych klas : np. Ia, Ib itp

O przyjęciu decyduje :

-kolejność zgłoszeń,

-rodzeństwo, które uczy się w klasach równoległych w tym samym dniu

do klas starszych

Dzieci starsze przyjmowane są do klas wyższych w miarę wolnych miejsc, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z nauczycielem, na podstawie której sprawdzana jest znajomość języka polskiego.  Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalnia jedynie świadectwo ukończenia klasy  programo niższej  uzyskane w szkole w Polsce lub w polskim systemie edukacyjnym.

O przyjęciu decyduje :

wolne miejsca w danej klasie

kolejność zgłoszeń,

rodzeństwo, które uczy się w klasach równoległych w tym samym dniu

 Potwierdzenie uczęszczania  do klas wyższych dla obecnych uczniów szkoły

Obecni uczniowie szkoły mają pierwszeństwo w przyjmowaniu do klas starszych.  Zamiar kontynuowania nauki w klasach wyższych ich rodzice potwierdzają w okresie trwania rekrutacji u wychowawców klas na przygotowanych przez szkołę formularzach do 25 maja. Niepotwierdzenie uczęszczania do szkoły w wymaganym terminie moze spowodować, brak możliwośći przyjęcia do wybranej klasy lub szkoły.

Kandydaci do klas starszych  spoza szkoły będą przyjmowani w ramach wolnych miejsc w danej klasie.

Przyjmowanie absolwentów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Szkoły Polskiej  w Rzymie  do klasy I Liceum

Rodzice  uczniów, którzy uczęszczają do Szkoły Polskiej w Rzymie, w celu zapisania dziecka  do Liceum wypełniają kwestionariusze, oświadczenia  i zgody u wychowawców klas do 25 maja.

Uczniowie, którzy ukończyli III klasę Gimanzjum do 3- letniego Liceum Ogólnokształcącego

Uczniowie, którzy ukończyli 8 klasę Szkoły Podstawowej do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego

Niezbędne dokumenty można odbierać u wychowawców klas

Przyjmowanie nowych uczniówdo klasy I Liceum (nie uczęszczających  do tej pory do Szkoły Polskiej  w Rzymie)

Uczniów spoza szkoły obowiązuje procedura jak przy przyjmowaniu nowych uczniów do szkoły do klas starszych.

Kandydaci  do klasy I Liceum spoza Szkoły Polskiej w Rzymie przyjmowani są do klas wyższych w miarę wolnych miejsc, po przeprowadzeniu egzaminu wewnętrznego z nauczycielem, na podstawie której sprawdzana jest znajomość języka polskiego. Kandydaci kwalifikowani będą  do Liceum 3 lub 4- letniego na podstawie roku urodzenia, aby trafić do klasy z rówieśnikami. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalnia jedynie świadectwo ukończenia klasy  programo niższej  uzyskane w szkole w Polsce lub w polskim systemie edukacyjnym.

Do Liceum przyjmowani są uczniowie, którzy  posługują się sprawnie językiem polskim w  zakresie następujących kompetencji: mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu.

Dla osób w  wieku licealnym, nie posługujacym się językiem polskim Stowarzyszenie Nauczycieli Jezyka i  Kultury  w Rzymie, działające przy Szkole, organizuje  odpłatne kursy języka polskiego jako obcego. Informacji udziela również sekretariat szkoły.

Terminy rozmów klasyfikacyjnych i egzaminów wewnętrznych dla nowych uczniów - kandydatów do klas starszych:

do klasy II i III SP do klas IV – VIII i  I – III Liceum
11 maja  w sobotę  g. 14.30 
22 maja  w środę g. 17.00
30  maja  w czwartek  g. 17.00
5 czerwca   w środę . godz. 17.00
Prosimy o wcześniejsze  telefoniczne zgłoszenia dziecka na rozmowę lub egzamin : tel.  066864619 (w godzinach pracy sekretariatu). Możliwe jest ustalenie innej godziny.

Przedszkole

Szkoła Polska  w Rzymie nie prowadzi zajęć przedszkolnych. Zajęcia przedszkolne organizowane są przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie działające przy szkole. Udział w zajęciach jest odpłatny. Zajęcia odbywają się  raz w tygodniu w soboty   na terenie Szkoły Polskiej. Do Polskiego Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3- 6 lat. Zapisy przyjmuje  i informacji udziela – pani Małgosia , tel.  339 3446300. Nie przyjmujemy zapisów do przedszkola poprzez  system rekrutacji do SPK w Rzymie.

Informacje : https://www.facebook.com/jezykpolskiwrzymie/

W roku szkolnym 2019/2020  otwieramy 4 klasy pierwsze Szkoły Podstawowej:

Klasa Ia, środa  -  zajęcia  raz w tygodniu od 17.30 do 20.00   ( via Costantino Maes 23)

Klasa Ib ,  czwartek  -  zajęcia raz w tygodniu   w godzinach 17.30-20.00, via Costantino Maes 23

Klasa Id ,   w sobotę  raz  w tygodniu , w godzinach rannych, via Costantino Maes 23

 Klasa Ic  - zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w   sobotę  ( tylko dla uczniów mieszkających w znacznej odległości od Rzymu.) 

W roku szkolnym 2019/2020  otwieramy 5 klas pierwszych  Liceum:

Liceum 3-letnie, dla absolwentów III klasy Gimnazjum

Klasa 1A LO - piątek  ( dawna 3a Gimnazjum)

klasa IC LO - sobota ( 2 razy w miesiącu) ( dawna 3c Gimnazjum)

Klasa ID LO - sobota ( dawna 3d Gimnazjum)

Liceum 4-letnie, dla absolwentów Szkoły Podstawowej

Klasa I B LO - piątek ( dawna 8a SP)

Klasa I E LO sobota ( dawna 8d SP)

Sposób zapisu  do Szkoły Polskiej w Rzymie- nowi uczniowie

Rekrutacja trwa od 27 kwietnia  do 9 czerwca 2019 r. Jeśli pozostaną wolne miejsca ogłoszona zostanie 2 rekrutacja . Koniec drugiej rekrutacji - 30 września 2019 r.

Zapisy   dla nowych uczniów odbywają się za pośrednictwem strony internetowej  rzym.orpeg.pl    zakładka Rekrutacja.

Należy wypełnić  odpowiednio:

Kwestionariusz  Zapisu dla uczniów klasy I.

Kwestionariusz zapisu do klas starszych

Kwestionariusz zapisu do klasy I Liceum

Po wypełnieniu formularza i kliknięciu pola Zachowaj zostanie on automatycznie przesłany na adres mailowy szkoły. Prosimy o nieprzesyłanie  zeskanowanych formularzy.

Sekretariat Szkoły będzie potwierdzał przyjęcie zgłoszenia lub informował o braku  wolnych miejsc.

Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do podpisania  orygnalnych dokumentów rekrutacyjnych  podczas spotkania informacyjnego w dniu 25 maja lub podczas  rozmowy klasyfikacyjnej/ egzaminu  dla uczniów starszych.

Zapisu dziecka do szkoły  w wyjątkowych przypadkach ( takich jak np. brak dostępu do Internetu, brak możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych itp.) można dokonać  również w Sekretariacie Szkoły.  

Dokumenty wymagane przy zapisie - dla  nowych uczniów do Szkoły Podstawowej i Liceum

1. Wypełniony internetowo Kwestionariusz  Zapisu do Szkoły Polskiej – rzym.orpeg.pl w zakładce Rekrutacja

2. Kopia polskiego dokumentu lub polskiego świadectwa urodzenia  dziecka  wraz z numerem PESEL  dziecka lub w razie jego nieposiadania Codice Fiscale dziecka  ( lub włoskiego nr paszportu)

3. Podpisane zgody: do odebrania w sekretariacie bądź  na początku roku szkolnego u wychowawców

-KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWAZRANIE DANYCH OSOBOWYCH

-OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWAZRANIE WIZERUNKU DZIECKA

- OŚWIADCZENIE RODZICA O SPEŁNIENIU PRZEZ DZIECKO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO/ OBOWIAZKU NAUKI

Dokumenty wymienione  wpunkcie 2 i 3 nalezy dostarczyć w dogodnym terminie - podczas spotkania  dla rodziców nowych uczniów w dniu 25 maja, podczas rozmów kwlaifikacyjnych, najpóźniej do końca września.

Opłaty:  

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Uczniowie  wszystkich klas Szkoły Podstawowej na początku roku szkolnego otrzymają bezpłatne podręczniki i ćwiczenia.

Jedyne opłaty dotyczą dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców oraz ubezpieczenie.

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców pobierana jest  jednorazowa, dobrowolna , roczna składka na Radę Rodziców  w wysokości  50 euro. W kolejnych latach składka wynosi 30 Euro. Przewidziane są zniżki dla rodzeństw, trzecie dziecko w rodzinie jest zwolnione z opłaty

Oplata za ubezpieczenie -5 Euro – płatna we  wrześniu u skarbników klasowych

Kontakt  ze szkołą

Sekretariat  dla interesantów czynny  od środy do piątku w godzinach 16.30-20.00, w soboty od 10.30 -14.30, tel. 06 6864619

  szkolarzym@gmail.com  ( mail dedykowany do kontaktów z rodzicami)

  rzym@orpeg.pl 

www.facebook.com/SzkolaPolskawRzymie       www.rzym.orpeg.pl

O okresie wakacyjnym,

od  15 czerwca  do 28 czerwca - sekretariat czynny  w srodę, czwartek i piatek od 16.30-19.30

od  1 lipca do 31 sierpnia kontakt z sekretariatem wyłącznie za pośrednictwem emaila: szkolarzym@gmail.com lub rzym@orpeg.pl

 

Zapraszamy serdecznie  do Szkoły Polskiej w Rzymie

Kierownik Danuta Stryjak