Zasady rekrutacji

Zasady przyjmowania uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

przy Ambasadzie RP w Rzymie.

 

Informacje ogólne

Szkolny Punkt Konsultacyjny  przy Ambasadzie RP w Rzymie, dalej zwany Szkołą Polską w Rzymie,   jest  polską szkołą publiczną, działającą obok ponad 70 podobnych szkół , w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą ( ORPEG)  w Warszawie. We wszystkich szkołach orpegowskich uczy się ponad 15 tysięcy młodych Polaków.

Na terenie państwa włoskiego SPK w Rzymie, działa pod opieką Ambasady RP w Rzymie.

Szkoła prowadzi  wyłącznie uzupełniający program nauczania. Obowiązek szkolny dziecko realizuje poprzez uczęszczanie do szkoły włoskiej, bądź innej prowadzącej pełny program nauczania. 

Do szkoły uczęszczają dzieci pochodzenia polskiego, mieszkajace we Włoszech. W chwili obecnej ok. 80 % naszych uczniów pochodzi z rodzin mieszanych ; polsko- włoskich. Do Szkoły Polskiej w Rzymie ( SPK w Rzymie) uczęszcza  blisko 600 uczniów.

System kształcenia:

  1. System tygodniowy: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w dniu wynikającym z Planu Lekcji. Uczniowie mają od 3 do 5 lekcji. ( od  środy do soboty)
  2. System zjazdów miesięcznych – dla uczniów mieszkających w znacznej odległości od Rzymu. Uczniowie  w ciągu roku szkolnego mają kilkanacie  zjazdów, podczas których uczestniczą w lekcjach z języka polskiego i  począwszy od IV klasy Szkoły Podstwowej- wiedzy o Polsce (przedmiot, który łączy elementy historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie). Takie zjazdy odbywają się wyłącznie w soboty. Począwszy od roku szkolnego 2017-2018 zwiększono liczbę godzin i częstotliwość zjazdów. Średnio uczniowie spotykają się w szkole z nauczycielami 2 razy w miesiącu.

Zasady naboru do Szkoły Polskiej w Rzymie

Nabór uczniów rozpoczyna się na 4  kwietnia 2018 r.  i kończy  9 czerwca 2018 roku. Na przełomie sierpnia i września w miarę wolnych miejsc, prowadzony będzie nabór uzupełniający. Rezerwacji miejsca  do klasy pierwszej lub zapisu do klas starszych można dokonywać  wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej szkoły ( www.rzym.orpeg.pl) wypełniając w zakładce Rekrutacja - Kwestionariusz zapisu- odpowiednio dla klas pierwszych lub klas starszych. Pozostałe dokumenty mogą być dostarczone do sekretariatu szkoły  w dogodnym dla Rodziców terminie w godzinach urzędowania sekretariatu  lub przesłane skanem na adres rekrutacjarzym@gmail.com 

O przyjęciu do wybranej klasy decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w klasach starszych mają uczniowie już uczęszczający do szkoły.  Brane  będzie również pod uwagę uczęszczanie rodzeństwa do Szkoły Polskiej w tym samym dniu tygodnia.

Zapisu dziecka do szkoły  w wyjątkowych przypadkach ( takich jak np. brak dostępu do Internetu, brak możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych itp.) można dokonać  również w Sekretariacie Szkoły.    

Sekretariat Szkoły

czynny  dla interesantów w roku szkolnym, tj. od września do czerwca

·       środa, czwartek, piątek od 16.30 do 19.30

·       sobota  od 10.30 do 15.00

·       W okresie wakacyjnym (tj.od 1. VII - 20. VIII) sekretariat nie pracuje. Kontakt  ze szkołą jest możliwy za posrednictwem poczty elektronicznej ( zakładka KONTAKT).

       Prosimy przed wizytą w sekretariacie o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

 

Adres szkoły i sekretariatu

via Costantino Maes 23,  Rzym

w budynku Istituto Cuore Immacolata di Maria na II pietrze.- wejście do szkoły bocznym wejściem od via Ungarelli.

tel/fax 06 6864619  

adres mailowy  w sprawach uczniowskich:  szkolarzym@gmail.com

rzym@orpeg.pl    

profil na facebooku -  SzkolaPolskawRzymie

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do szkoły:

Zapisu dziecka do szkoły dokonuje się poprzez złożenie w sekretariacie kompletu dokumentów.

·       kserokopia polskiego paszportu, dowodu osobistego lub polskiego aktu urodzenia dziecka wraz PESELEM

·       w przypadku braku polskich dokumentów można dokonać zapisu na podstawie  włoskiego ( lub innego) paszportu dziecka, - do wglądu w tej sytuacji rodzice dziecka składają dodatkowe oświadczenie o polskim pochodzeniu dziecka i podejmują zobowiązanie do wyrobienia dziecku polskich dokumentów

·       ostatnie świadectwo ze szkoły polskiej,  jeśli do takiej dziecko uczeszczało ( w Polsce lub innej szkole poza granicami kraju), 

·       kwestionariusz zgłoszeniowy  wypełniony przez jedno z rodziców, 

·       dobrowolna opłata na rzecz Rady Rodziców wnoszona przez uczniów zapisujących się do szkoły z początkiem roku szkolnego u skarbników klasowych

··       opłata na ubezpieczenie w wysokości ok. 5 EURO - wnoszona wraz z początkiem roku szkolnego u skarbników klasowych,

 

Jeśli dziecko nie uczęszczało dotychczas do polskiej szkoły i ubiega się o przyjęcie do klas starszych, przyjęcie do szkoły odbędzie się na podstawie rozmowy klasyfikacyjnej lub w klasach starszych szkoły podstawowej, gimnazjum bądź liceum na podstawie egzaminu wewnętrznego.

Terminy rozmów klasyfikacyjnych i egzaminów wewnętrznych:

do klasy II i III SP do klas IV – VI  oraz I- III Gimnazjum i I – III Liceum

 12 maja sobota  g. 14.30 

30 maja  w środę g. 17

8 czerwca piatek  g. 17

Proszę o wcześniejsze  telefoniczne zgłoszenia dziecka na rozmowę lub egzamin  066864619

Koszty:

SPK w Rzymie jest szkołą publiczną, a więc darmową, finansowaną przez państwo polskie.

Jedyne opłaty dotyczą dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców i innych dobrowolnych  składek ustalanych przez Radę Rodziców  ( np. opłata za kołnierz galowy, ubezpieczenie). Kołnierz galowy  będzie wręczany uczniom podczas uroczystego Pasowania na ucznia Szkoły Polskiej w Rzymie.