Poszukiwany pracownik obsługi- sprzątaczka od 1 września 2018 r.

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Rzymie
zatrudni od 1 września 2018 r.
pracownika obsługi - sprzątaczka - woźny
w niepełnym wymiarze etatu czasu pracy: 0,25 - 0,5 (10/40 - 20/40).

Warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz.U. 2008 Nr 82, poz. 493 z późn. zm), wynagrodzenie wypłacane w walucie polskiej- PLN.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie co najmniej podstawowe,
Wymagania pożądane:

- doświadczenie w pracy w podobnych charakterze
- zamieszkiwanie na terenie regionu Lazio,
- ewentualne posiadanie rezydencji fiskalnej we Włoszech
- gotowość do założenia konta osobistego w banku w Polsce
- dyspozycyjność w godzinach popołudniowych w środy, czwartki i piątki oraz przez cały dzień w soboty
Oferujemy:
- umowę na czas określony w oparciu o przepisy polskiego Kodeksu Pracy
- możliwość opłacania świadczeń ZUS i należnych podatków w Polsce lub we Włoszech
- stabilne, regularnie wypłacane wynagrodzenie
Zakres obowiązków:
- codzienne i okresowe sprzątanie siedziby szkoły,
- opieka nad uczniami spóźnionymi,
- opieka nad uczniami podczas przerw,
- pomoc nauczycielom w przyprowadzaniu i odprowadzaniu dzieci do klas lekcyjnych,
- kserowanie dokumentów,
- wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika,
Zainteresowanych kandydatów, spełniających wymagania prosimy o składanie aplikacji zawierających następujące dokumenty:
- kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (prosimy o podanie nr telefonu oraz aktualnego miejsca zamieszkania) ,
- list motywacyjny,
- skan dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia (w Polsce, we Włoszech lub w innym kraju)- bądź inne dokumenty poświadczające stosunek pracy. ( staż pracy)

W/w dokumenty prosimy przesyłać wyłącznie na adres email: rzym@orpeg.pl do 14 lipca 2018 r.
Prosimy kandydatów o przesłanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest dobrowolna zgoda kandydata. Z tych względów prosimy
o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie, via Costantino Maes 23, 00162 Roma, wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika obsługi- sprzątaczki. Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.
Osoba, która w drodze postępowania rekrutacyjnego zostanie wybrana na stanowisko pracownika obsługi sprzątaczki- woźnego w SPK w Rzymie będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania: oryginałów dokumentów oraz do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku sprzątaczki. Honorowane są zaświadczenia wystawione przez lekarza w Polsce oraz we Włoszech.
Jeśli kandydat przedstawia jakiekolwiek dokumenty w języku innym niż polski jest zobowiązany do przedstawienia tłumaczenia przedstawianych dokumentów.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielą telefonicznie pracownicy sekretariatu szkoły oddzwaniając na numer podany przez kandydatów w zgłoszeniu mailowym.
Kierownik SPK w Rzymie z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu rekrutacji przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmów kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną
Informacje na temat organizacji pracy szkoły można znaleźć na stronie www.rzym.orpeg.pl

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolnie zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Rzymie adres via Costantino Maes 23, 00162 Roma, wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą
w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika obsługi- sprzątaczka- woźny.
Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Data i odręczny podpis kandydata

………………………...