Poszukiwany nauczyciel języka polskiego

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Rzymie
ogłasza konkurs na stanowisko:

Nauczyciela języka polskiego.

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (6/26- 9/26) - klasa IV- VIII szkoły podstawowej, data rozpoczęcia pracy 01.09.2018 r.

I. Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575):

Zgodnie z § 5.2. ww. rozporządzenia „Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach IV–VIII szkół podstawowych za granicą posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub
2) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych określone w § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący
do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin, lub
3) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 12 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 lub 2, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

Kursy kwalifikacyjne, o których mowa powyżej organizuje online PCN ORPEG http://www.orpeg.pl/index.php/szkolenia-2018/oferta-szkoleniowa

II. Wymagania dodatkowe
1. wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi za granicą,
2. doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,
3. komunikatywna znajomość języka włoskiego, niezbędna w kontaktach z rodzicami uczniów,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. gotowość do podjęcia pracy w godzinach popołudniowych w środy, piątki oraz przez cały dzień
w sobotę,
6. gotowość do założenia konta osobistego w banku w Polsce,
7. kreatywność i dostępność czasowa poza obowiązkowymi godzinami dydaktycznymi,
8. gotowość do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji,
9. zamieszkiwanie na terenie regionu Lazio
III. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny i curriculum vitae ( preferowany w formacie Europass)
2. wypełniony i podpisany kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem:
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uzyskane kwalifikacje,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w klasach IV- VIII w szkołach za granicą lub oświadczenie kandydata o zapisaniu się
na odpowiedni kurs kwalifikacyjny i zobowiązaniu do ukończenia go przed 1 września 2018 r.
- kopie dokumentów potwierdzające ukończone formy doskonalenia zawodowego,
- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy),
4. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

IV. Podpisane oświadczenia kandydata:
 oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) zwanej dalej „KN”, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną o której mowa
w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest dobrowolna zgoda kandydata. Z tych względów prosimy o załączenie
do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie, via Costantino Maes 23, 00162 Roma, wchodzący
w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43,
02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego. Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.
Osoba, która w drodze konkursu, zostanie wybrana na stanowisko nauczyciela języka polskiego będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz ponadto do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN) i wykonania i dostarczenia badań lekarskich (w Polsce lub we Włoszech).
Jeśli kandydat przedstawia jakiekolwiek dokumenty w języku innym niż polski jest zobowiązany
do przedstawienia tłumaczenia przedstawianych dokumentów.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 29 czerwca 2018 roku do godziny 24.00 na adres: rzym@orpeg.pl
W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela języka polskiego.
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy online za pośrednictwem Skypa. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Rzym, 11 czerwca 2018 r.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Ambasadzie RP w Rzymie adres via Costantino Maes 23, 00162 Roma, wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego
Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Data i odręczny podpis kandydata

………………………...

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM W RZYMIE WCHODZACYM W SKŁAD OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Powyższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018r.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkolny Punkt Konsultacyjny w Rzymie (dalej: Szkolny Punkt Konsultacyjny) adres: via Costantino Maes 23 , 00162 Roma, wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego wchodzącego w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl.
3. Administrator danych osobowych – Szkolny Punkt Konsultacyjnego wchodzący Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkolny Punkt Konsultacyjny wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające
z obowiązujących przepisów prawa.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.